Popis  RL xx/xx


Stručný popis

Linkový rovádzač RL xx/xx je určený na kapacitné rozšírenie liniek podružných hodín v odľahlých objektoch veľkých priemyselných areálov vzdialených od hlavných hodín či hodinovej ústredne, ako prenášač polarizovaných impulzov v pouličnej sieti podružných hodin a pod. Jeho základná funkcia spočíva vo výkonovom zosilnení polarizovaných impulzov privádzaných linkou podružných hodín s galvanickým oddelením vstupu a výstupu. Na rozdiel od minútového relé (RM xx/xx) je linkový rozvádzač vybavený kontrolnými hodinami a ovládacími tlačidlami umožňujúcimi samostatné riadenie chodu každej z dvoch výstupných liniek podružných hodín. Uplatnenie tieto zariadenia našli predovšetkým vo väčších a rozľahlejších zdravotníckych zariadeniach, priemyselných areáloch a pod. vybavených väčším množstvom podružných hodín s potrebou prenosu polarizovaných impulzov aj na dlhšie vzdialenosti, pri riadení siete pouličných podružných hodín a pod. Vyrábali sa v niekoľkých modifikáciách určených pre použitie pri rôznych kombináciách vstupného a výstupného napätia polarizovaných impulzov.

Typové označenie: RL 24/24 RL 24/60 RL 60/24 RL 60/60
Rok výroby: 198x
Rozmery
(šírka / výška / hĺbka):
235 mm / 300 mm / 138 mm
Hmotnosť:
Napájanie: externý zdroj napätia
(24 V)
externý zdroj napätia
(60 V)
externý zdroj napätia
(24 V)
externý zdroj napätia
(60 V)
Ovládanie: minútové polarizované
impulzy (24 V)
minútové polarizované
impulzy (24 V)
minútové polarizované
impulzy (60 V)
minútové polarizované
impulzy (60 V)
Výstupné impulzy: minútové polarizované
impulzy (24 V)
minútové polarizované
impulzy (60 V)
minútové polarizované
impulzy (24 V)
minútové polarizované
impulzy (60 V)
Počet výstupných liniek: 2
Farebné prevedenie: modré
Typ kontrolných hodín: KH 100


Detailný popis

Konštrukcia:
Zadná stena linkového rozvádzača RL xx/xx je zhotovená z tvarovaného plechu čiernej farby s dvomi menšími otvormi v strednej časti umožňujúcimi jeho upevnenie na stenu miestnosti prostredníctvom skrutiek a dvomi väčšími otvormi na strane slúžiacimi pre privedenie vstupnej a výstupnej kabeláže. Zadná stena slúži ako základňa, na ktorej sú z jej vnútornej strany upevnené všetky základné komponenty linkového rozvádzača.
Vo vrchnej časti základne je na troch nožičkách uchytená plechová doska obdĺžnikového tvaru nesúca šesť prepínačov ovládaných tlačidlami (modré tlačidlá R1 a R2, červené tlačidlá V1 a V2, zelené tlačidlá P a H), z ktorých vychádza kabeláž s konektormi vedúca k spodnej časti základne.
V spodnej časti základne sú vertikálnym spôsobom upevnené tri dosky plošných spojov (tzv. bloky) nesúce hlavné riadiace obvody linkového rozvádzača obsahujúce množstvo odporov, kondenzátorov, poistiek, relé a pod. Linkový rozvádzač RL xx/xx je vybavený dvomi blokmi linkového spínača s označením EM a jedným oddeľovacím blokom s označením OB.
Napravo od týchto blokov je umiestnená svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže so šiestimi dvojicami svoriek. Dvojica svoriek s označením "+ U -" slúži na pripojenie zdroja napájacieho napätia. Na dvojice svoriek s označením "L1" a "L2" sa pripája kabeláž dvoch výstupných podružných liniek slúžiacich na napájanie pripojených podružných hodín. Svorky označené symbolmi "P1" a "H1" slúžia na pripojenie vstupnej (riadiacej) podružnej linky vedúcej z hlavných hodín či hodinovej ústredne. Na posledných dvoch svorkách s označením "KH1" a "KH2" sú pripojené kontrolné hodiny linkového rozvádzača a zároveň je ich v prípade potreby možné využiť na pripojenie elektrického vodiča vedúceho z konca podružnej linky pri kontrole výstupného napätia.
Linkový rozvádzač je počas prevádzky uzatvorený krytom modrej farby zvareným z ohýbaného plechu, ktorý tvorí prednú stenu a bočnice zariadenia. Kryt je k zadnej stene uchytený pántom upevneným štyrmi skrutkami. V hornej časti tohto krytu sú umiestnené dvoje analógové kontrolné hodiny typu KH 100 slúžiace na zobrazenie aktuálneho času nastaveného na podružných hodinách každej z dvoch výstupných podružných liniek. Na vnútornej strane tohto krytu je možné nájsť tiež schému zapojenia obvodov linkového rozvádzača. Kryt linkového rozvádzača je možné uzatvoriť pomocou skrutky na jeho pravej bočnej stene. Na pravej bočnej strane krytu je umiestnený aj výrobný štítok obsahujúci typové označenie, výrobné číslo a základné parametre zariadenia. Linkové rozvádzače RL xx/xx boli vyrábané v niekoľkých modifikáciách umožňujúcich ich použitie pri rôznych kombináciách vstupného a výstupného napätia polarizovaných impulzov. Modifikácie sú odlišené v číselnej časti typového označenia rozvádzača, v ktorej číslo pred lomkou označuje veľkosť vstupného a číslo za lomkou veľkosť výstupného napätia polarizovaných impulzov.

Princíp funkcie:
Vstupné (riadiace) polarizované impulzy z hlavných hodín alebo hodinovej ústredne sú privedené na oddeľovací blok OB, v ktorom dochádza k ich galvanickému oddeleniu a výkonovému zosilneniu podľa príslušného výstupného napätia. Takto upravené impulzy sú prostredníctvom prepínačov "R1, R2", resp. "V1, V2" privedené k blokom linkového spínača EM, z ktorých každý slúži na spínanie obvodu jednej z výstupných podružných liniek. Výstupy spínačov prepojené na analógové kontrolné hodiny sú privedené na svorky určené na pripojenie kabeláže výstupných podružných liniek. Zdrojom napätia výstupných liniek je externý zdroj jednosmerného prúdu príslušného výstupného napätia. Linkový rozvádzač tak replikuje a zosilňuje vstupný polarizovaný impulz generovaný hlavnými hodinami alebo hodinovou ústredňou galvanicky oddelený od impulzu výstupného, čím rozširuje kapacitu podružných liniek (možnosť pripojenia väčšieho počtu podružných hodín na dve samostatne riadené podružné linky) a zároveň kompenzuje úbytok napätia spôsobený dĺžkou kabeláže podružnej linky.
Každú z výstupných liniek podružných hodín je v prípade potreby, napr. počas údržby alebo výmeny na nej pripojených podružných hodín, možné z prevádzky vypnúť zatlačením príslušného červeného tlačidla s označením V1 (1. linka), resp. V2 (2. linka). Aktuálny čas zobrazený na pripojených podružných hodinách (manuálne zosúladený s časom zobrazeným na kontrolných hodinách príslušnej linky) je možné na každej z liniek (jednotlivo alebo súčasne) po zatlačení príslušného modrého tlačidla R1 (1. linka), resp. R2 (2. linka) upraviť striedavým stláčaním zelených tlačidiel "P" a "H", čím dochádza k manuálnemu vysielaniu polarizovaných impulzov do príslušnej podružnej linky bez ohľadu na vstupné impulzy generované hlavnými hodinami či hodinovou ústredňou. Pri úprave aktuálneho času podružnej linky manuálnym stláčaním tlačidiel je na základe odporúčania výrobcu potrebné zabezpečiť, aby každý z impulzov trval aspoň 2 sekundy a aby medzi dvomi po sebe nasledujúcimi impulzami bola prestávka s dĺžkou aspoň 0,5 sekundy.

Fotografie


Predná stena linkového rozvádzača RL 24/24

Zadná stena linkového rozvádzača

Bočný pohľad na RL 24/24

RL 24/24 s otvoreným krytom

Detail vnútorných častí RL 24/24

Ovládacie tlačidlá linkového rozvádzača

Pohľad zhora na vertikálne upevnené
bloky riadiacich obvodov

Detail bloku linkového spínača EM

Vnútorná strana predného krytu so schémou zapojenia
a strojčekmi kontrolných hodín

Schéma zapojenia linkového rozvádzača

Kontrolné hodiny KH 100 na prednom kryte RL 24/24

Výrobný štítok linkového rozvádzača RL 24/24


Na stiahnutie


RM / RL
návod pre obsluhu a údržbu