Popis  ANALÓGOVÉ PODRUŽNÉ HODINY


Analógové podružné hodiny
s bakelitovým rámom
Analógové podružné hodiny patria k najpočetnejším a najrozšírenejším výrobkom v sortimente jednotného času. Slúžia na zobrazovanie časovej informácie na chodbách, vo vestibuloch či v zasadačkách administratívnych budov, v priestoroch školských a zdravotníckych zariadení, vo výrobných halách priemyselných podnikov, v obchodných domoch, v športových halách a pod. Rovnakú úlohu tieto hodiny plnia aj v oblasti dopravy, na nástupištiach, v halách, v čakárňach ako aj v dopravných kanceláriách železničných a autobusových staníc, v priestoroch letísk, atď.

Vývoj tohto druhu hodín postupne priniesol množstvo typov a prevedení vzájomne sa líšiacich tvarom, veľkosťou, druhom použitého materiálu či farebným prevedením. Základný princíp ich funkcie je však stále rovnaký. Chod týchto hodín ovládajú polarizované impulzy (minútové alebo sekundové) generované hlavnými hodinami alebo hodinovou ústredňou. Tieto impulzy sú k podružným hodinám z hlavných hodín, resp. hodinovej ústredne privedené prostredníctvom dvojžilového elektrického vodiča. Polarita týchto impulzov sa pravidelne strieda (podrobnejšie viď. popis systému jednotného času), pričom hodinový strojček v závislosti od meniacej sa polarity impulzov vytvára prostredníctvom cievky a elektromagnetu krátky rotačný pohyb prenášaný ozubenými prevodmi na osky ovládajúce chod minútovej a hodinovej, prípadne aj sekundovej ručičky.
Dvojstranné hodiny
AV 60


Štýlové podružné hodiny
PPH 410
Podľa spôsobu využitia týchto hodín a ich konštrukcie môžeme tieto hodiny rozdeliť do niekoľkých skupín, resp. modifikácií. Najbežnejšou modifikáciou sú klasické jednostranné hodiny určené na zavesenie na stenu miestnosti, resp. budovy pomocou jednoduchého závesu. Nakoľko sú tieto hodiny určené predovšetkým do suchých, interiérových priestorov, nemajú funkčný mechanizmus chránený voči vplyvu vlhkosti prostredia. Osobitnou skupinou sú preto hodiny, ktorých konštrukcia je prispôsobená na použitie vo vlhkom prostredí (plavárne, umyvárne, kuchyne, suterény, zastrešené vonkajšie priestory a pod.). V rozličných chodbách a koridoroch ako aj na nástupištiach železničných a autobusových staníc je výhodné použitie dvojstranných hodín upevnených na strop, kolmo na stenu, prípadne na stĺp prostredníctvom na to prispôsobeného závesu, resp. úchytu. Alternatívou k týmto klasickým, priemyselne dizajnovaným hodinám sú štýlové podružné hodiny určené do reprezentatívnych priestorov (významnejšie zasadačky či vestibuly, hotelové recepcie, reštaurácie a pod.). Poslednou skupinou sú kontrolné hodiny menších rozmerov, ktoré sú vhodné pre zabudovanie do rôznych riadiacich pultov vo velínoch veľkých priemyselných prevádzok alebo dispečerských pracoviskách. Kontrolné hodiny sú zároveň aj súčasťou niektorých typov hlavných hodín a hodinových ústrední. Bližšie informácie o jednotlivých modifikáciách a typoch je možné nájsť v prehľade analógových podružných hodín.