Popis  SIGNALTRON - VYVOLÁVACÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Všeobecný popis

Pod značkou Pragotron boli v bývalom Československu popri klasických informačných systémoch fungujúcich na báze teleindikačných jednotiek, ktoré poznáme predovšetkým z väčších železničných či autobusových staníc a letísk, vyrábané aj tzv. vyvolávacie informačné systémy. Tieto systémy slúžili na vyvolávanie klientov k jednotlivým pracoviskám (okienkam, resp. priehradkám) podľa poradových čísel. Tento systém, ktorého modernejšiu, elektronickú formu poznáme aj dnes, sa využíval predovšetkým na väčších prevádzkach finančných inštitúcií (v bankách, na poštách a pod.), kde zjednodušoval a sprehľadňoval systém vybavovania klientov bez nutnosti čakania státím v rade. Systém umožňoval zobrazenie maximálne štvorciferného čísla klienta v rozsahu (0000 - 9999) prostredníctvom štyroch teleindikačných jednotiek umiestnených vo vyvolávacej informačnej tabuli. Tieto systémy neboli natoľko rozšírené, ako v prípade súčasných vyvolávacích zariadení, preto boli vo vtedajších prevádzkach skôr vzácnosťou.


Popis jednotlivých častí

Vyvolávací informačný systém pozostával z dvoch základných komponentov:

Riadiaci pult - typ: 801630

Vyvolávacia informačná tabuľa - typ: 90.015.128


Riadiaci pult - typ: 801630


Riadiaci pult slúži na zadávanie vyvolávaného čísla klienta, ktoré je následne zobrazené na vyvolávacej informačnej tabuli. Všetky funkčné komponenty riadiaceho pultu sú umiestnené na základni tvoriacej spodnú a zadnú stenu zariadenia. Na tejto základni sú umiestnené komponenty zabezpečujúce elektrické napájanie vyvolávacieho systému vrátane transformátorov upravujúcich napájacie napätie (~ 220 V) elektrického prúdu na prevádzkové napätia (~ 110 V, = 48 V), svorkovnica s pripojenou kabelážou elektrického napájania ako aj tlačidlová klávesnica s hlavným spínačom (označenie "~"), 40 tlačidlami umožňujúcimi voľbu zobrazovaného údaja na jednotlivých teleindikačných jednotkách (označenie "0" - "9") a tlačidlom umožňujúcim vymazanie zobrazeného údaja (označenie "N"). Tlačidlá pre voľbu zobrazovaného údaja (v tomto prípade číslice v rozsahu 0 - 9) sú usporiadané do štyroch zhodných stĺpcov, pričom každý zo stĺpcov slúži na ovládanie vždy jednej zo štyroch teleindikačných jednotiek. Zopnutie elektrického napájania riadiaceho pultu je signalizované bielou kontrolkou obdĺžnikového tvaru, ktorá je umiestnená v pravej hornej časti pultu (nad tlačidlami). Každé z tlačidiel pre voľbu zobrazovaného údaja privádza napätie = 48 V do inej kombinácie kontaktov v kabeláži pre tzv. prenos zobrazovaných dát do vyvolávacích informačných tabúľ, ktorá je pripojená do 26-pinových konektorov umiestnených na zadnej stene riadiaceho pultu. Na zadnej stene riadiaceho pultu je vyvedená aj kabeláž pre napájanie vyvolávacích informačných tabúľ (~ 110 V), napájací kábel pre prívod napätia z elektrickej siete a výrobný štítok riadiaceho pultu. Základňa s jednotlivými komponentami je prekrytá plechovým krytom dotvárajúcim vrchnú časť riadiaceho pultu ako aj jeho bočné steny. Otvory pre tlačidlá s ich označením sú umiestnené na samostatnej plechovej doske pripevnenej k zvyšku krytu pomocou štyroch skrutiek s maticami. Obdobne je k tomuto krytu dvomi skrutkami upevnená aj menšia doska s logom výrobcu a otvorom pre kontrolku napájania. Kabeláž a konektory umožňujú pripojiť k jednému riadiacemu pultu dve vyvolávacie informačné tabule zároveň.

Vyvolávacia informačná tabuľa - typ: 90.015.128


Vyvolávacia informačná tabuľa slúži na zobrazenie čísla vyvolávaného klienta prostredníctvom teleindikačných jednotiek. Vonkajší kryt tabule je zhotovený z plechu a tvorí jej vrchnú, spodnú, zadnú ako aj bočné steny. Do vnútornej časti krytu je osadená hliníková konštrukcia s konektormi umožňujúcimi osadenie a pripojenie štyroch teleindikačných jednotiek. Na ľavej bočnej stene tabule sa nachádzajú konektory pre pripojenie napájacej i dátovej kabeláže, ktoré sú prostredníctvom farebných vodičov pripojené na konektory vnútornej hliníkovej konštrukcie. Naľavo od teleindikačných jednotiek je doštička z hliníkového plechu nesúca veľkú kontrolku oranžovočervenej farby, ktorá indikuje prevádzku informačného systému. Čelnú stranu tabule je možné uzatvoriť krytom tvoreným plechovým rámikom a sklenou platňou osadenou v rámiku pomocou gumového profilu. Čelný kryt je voľne zavesený pomocou dvoch výstupkov zapadajúcich do otvorov na hornom okraji vonkajšieho krytu informačnej tabule. Na zadnej strane vonkajšieho krytu sa nachádzajú dva otvory umožňujúce zavesenie tabule na stenu. Na pravej bočnej stene tabule sa nachádza výrobný štítok.
Súčasťou každej vyvolávacej informačnej tabule sú štyri teleindikačné jednotky s výškou písma 60 mm a šírkou listu 52 mm (typ 60.52) tvoriace displej tejto tabule, ktoré umožňujú zobrazenie číslic 0 - 9 (modifikácia 80.0371). Bližšie informácie o konštrukcii teleindikačných jednotiek je možné nájsť na týchto stránkach v samostatnej kapitole.


Princíp funkcie

Obsluha vyvolávacieho informačného systému je veľmi jednoduchá, rovnako, ako aj princíp jeho funkcie. Systém sa uvedie do činnosti zopnutím hlavného spínača s označením "~" na riadiacom paneli. Zopnutie je indikované rozsvietenou kontrolkou bielej farby umiestnenou nad klávesnicou riadiaceho pultu a zároveň aj rozsvietením oranžovočervených kontroliek na pripojených vyvolávacích informačných tabuliach. Obsluha vyvolávacieho systému (spravidla pracovník finančnej inštitúcie za prepážkou) po uvedení systému do činnosti stlačením príslušných tlačidiel (jedného v každom zo štyroch stĺpcov prislúchajúcich jednotlivým ciferným pozíciám, resp. teleindikačným jednotkám) zadá údaj - číslo vyvolávaného klienta. Zopnutie každého z tlačidiel v stĺpci uvedie prostredníctvom relé v teleindikačnej jednotke do činnosti motorček zabezpečujúci pretáčanie preklápacích listov pri zopnutí príslušnej kombinácie elektrických kontaktov v dátových vodičoch až do okamihu, kým kontaktný bubienok v teleindikačnej jednotke určenú kombináciu kontaktov rozopne a chod motorčeka zastaví. Podrobnejšie je princíp ovládania a funkcie teleindikačných jednotiek na týchto stránkach popísaný v samostatnej kapitole. Po ukončení pretáčania všetkých štyroch teleindikačných jednotiek je na displeji oboch pripojených vyvolávacích tabúľ zobrazené obsluhou zadané číslo klienta. Údaj na displeji je následne možné prepísať navolením inej kombinácie tlačidiel na riadiacom paneli alebo úplne vymazať modrým tlačidlom "N", ktorého stlačenie spôsobí prelistovanie všetkých štyroch teleindikačných jednotiek v tabuli do základnej polohy (bez zobrazeného údaja). Po opätovnom stlačení tlačidla "N" je na vyvolávacích tabuliach nalistovaná tlačidlami aktuálne zvolená číselná kombinácia. Pripojenie dvoch vyvolávacích tabúľ umožňovalo zobrazovať informáciu o poradovom čísle vybavovaného klienta na dvoch miestach zároveň, prípadne mohla jedna z tabúľ slúžiť obsluhe ako kontrolná.


Fotografie


Vyvolávací informačný systém Pragotron

Riadiaci pult - pohľad zvrchu

Riadiaci pult - pohľad zospodu

Riadiaci pult - pohľad zozadu

Riadiaci pult po odstránení krytu

Pohľad na vnútornú časť riadiaceho pultu s tlačidlami

Svorkovnica riadiaceho pultu s kabelážou napájania

Konektory riadiaceho pultu s farebnými dátovými vodičmi

Vnútro riadiaceho pultu s kontrolkou hlavného spínača

Uzemnenie plechového krytu na riadiacom pulte

Tlačidlá riadiaceho pultu s popisom

Detail tlačidiel s kontrolkou a logom výrobcu

Konektory na zadnej stene riadiaceho pultu a výrobný štítok

Predná strana vyvolávacej informačnej tabule (s chýbajúcou kontrolkou)

Bočný pohľad na vyvolávaciu tabuľu s konektormi

Detailný pohľad na konektory vyvolávacej tabule

Vnútro vyvolávacej tabule bez teleindikačných jednotiek

Kabeláž vo vyvolávacej tabuli s konektormi

Teleindikačná jednotka typu 60.52

Bočný pohľad na teleindikačnú jednotku

Typové označenie teleindikačnej jednotky

Výrobný štítok vyvolávacej informačnej tabule
Na stiahnutie


VYVOLÁVACÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM
propagačný materiál v nemčine

VYVOLÁVACÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM
propagačný materiál v ruštine