Popis  SIGNALTRON - POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Všeobecný popis

V roku 1969 [1] začal národný podnik Elektročas (neskôr Pragotron) so sídlom v Prahe licenčne vyrábať informačné systémy s preklápacími listami, v zahraničí známe pod označením Signaltron.
Najväčším odberateľom týchto zariadení v bývalom Československu boli železnice (ČSD), ktoré ich postupne aplikovali prakticky na všetkých významnejších železničných staniciach. Slúžili predovšetkým na poskytovanie informácií pre cestujúcich o aktuálnych odchodoch a príchodoch jednotlivých spojov, ich pristavovaniu na jednotlivé nástupištia ako aj ďalších operatívnych informácií, najmä o meškaní spojov.
Podobne sa informačné systémy využívali tiež na mnohých autobusových staniciach, letiskách a pod. Ďalšie špecifické uplatnenie tieto zariadenia našli v priemysle a v skladovom hospodárstve, kuriozitou však bolo využitie informačnej tabule Pragotron na zobrazovanie aktuálneho jedálneho lístka v jednom z pražských pohostinských zariadení. Informačné tabule Pragotron boli (v príslušných jazykových mutáciách) bežne exportované aj do ostatných krajín východného bloku (Maďarsko, Poľsko, NDR, ZSSR ...).
Jedným z prvých takýchto zariadení na Slovensku bol informačný systém na bratislavskom letisku M. R. Štefánika, ktorý bol v prevádzke cca. od roku 1970. Na železnici sa prvé takéto zariadenie na Slovensku údajne inštalovalo v septembri 1973 na železničnej stanici v Nových Zámkoch [2].


Štruktúra informačného systému

Informačné systémy Pragotron v tej najbežnejšej podobe, t.j. pre potreby železničných staníc, pozostávali zväčša z nasledovných častí:

Riadiace pracovisko
 • ovládací pult (riadiaci stôl)
 • zariadenie pre prepis informácií medzi jednotlivými tabuľami
 • zariadenie pre automatický prepis informácií medzi jednotlivými riadkami tabule
 • kontrolná tabuľa
Informačné tabule
 • v staničnej hale, vo vestibule, v čakárni a pod.
  • odchodová tabuľa
  • príchodová tabuľa
  • tabuľa o meškaní vlakov
 • v podchodoch
 • na nástupištiachPopis jednotlivých častí

Riadiace pracovisko

Základom riadiaceho pracoviska, umiestneného v prípade železničných informačných systémov spravidla v dopravnej kancelárii, je ovládací pult, resp. riadiaci stôl. Tento pult slúži na ovládanie systému zobrazovania informácií na všetkých informačných tabuliach v stanici. Vrchnú časť tohto ovládacieho pultu tvorí riadiaci panel zložený z množstva tlačidiel a rotačných voličov.
Každý z rotačných voličov slúži na ovládanie jedného z informačných údajov zobrazovaných na tabuliach. Týchto údajov, a teda aj voličov je na bežnom informačnom systéme železníc spravidla osem (cieľová stanica, smer cesty, druh vlaku, čas odchodu, resp. príchodu – hodina, minúta (zvlášť desiatky a jednotky minút), meškanie a číslo nástupišťa). Rotačný volič má 40 polôh zodpovedajúcich jednotlivým pozíciám štandardnej listovej jednotky v informačnej tabuli. Tlačidlá na ovládacom pulte slúžia na voľbu tabule, na ktorú sa má požadovaná informácia o konkrétnom spoji nalistovať (odchodová tabuľa, príchodová tabuľa, tabuľa na konkrétnom nástupišti a v podchode a pod.) ako aj na voľbu príslušného riadku na tabuli, do ktorého má byť táto informácia nalistovaná. Ďalšie tlačidlá sú určené pre samostatné ovládanie niektorých v praxi priebežne dopĺňaných a aktualizovaných údajov (meškanie, číslo koľaje) ako aj na ovládanie automatického vymazávania a prepisu údajov medzi jednotlivými riadkami a tabuľami. Na riadiacom paneli sa nachádza tiež snímač diernych štítkov zjednodušujúci obsluhu pri zobrazovaní nemenných, každodenne sa opakujúcich informácií.
Úspešné skončenie procesu listovania zvolenej informácie na tabuľu či prípadná chyba v systéme je na riadiacom paneli signalizovaná príslušnou svetelnou kontrolkou. Súčasťou pracoviska je tiež kontrolná tabuľa poskytujúca obsluhe informáciu o aktuálne zobrazovaných údajoch. Samozrejmosťou je tiež zdroj elektrického napájania.

Z vývojového hľadiska rozlišujeme u informačných zariadení Pragotron tri odlišné generácie. Informačné zariadenie 2. generácie sa líši od informačného systému 1. generácie riešením riadiaceho stola. Informačné zariadenie Pragotron 3. generácie slúži pre prenos informácií do tabúľ zostavených prevažne z alfanumerických jednotiek. Jeho súčasťou sú tiež ďalšie periférne zariadenia, napr. snímač diernej pásky, dierovač diernej pásky, elektrický písací stroj a pod. [1].

Informačné tabule

Základom všetkých informačných tabúľ systému Pragotron sú štandardizované preklápacie listové (tzv. teleindikačné) jednotky. Každá z jednotiek pozostáva z rozoberateľného, skrutkami spojeného hliníkového rámu čiernej farby, kovovej osky s preklápacími listami zhotovenými z plastu alebo z hliníkového plechu, ozubených prevodov, hnacieho motorčeka napájaného napätím 110 V, mechanizmu pre vyhľadávanie zobrazovaného listu, prepájacích káblov a dosky plošných spojov s konektorom a spínacím relé. Mechanizmus pre vyhľadávanie zobrazovaného listu pozostáva z rotačného kontaktného bubienka v tvare valca s hliníkovou platničkou s otvormi, o ktorú sa opierajú kontaktné pliešky v tvare hrablí prepojené farebnými káblami s plošným spojom a hnacím motorčekom.
Informačný systém Pragotron využíva 30-listové a 40-listové teleindikačné jednotky umožňujúce zobraziť maximálne 29, resp. 39 číselných alebo textových informácií pre každý zobrazovaný údaj (väčšinou je ich však využitých menej). Prvá poloha jednotky zostáva štandardne voľná (bez textu), nakoľko slúži na úplné vymazanie zobrazovanej informácie. Listové jednotky sa vyrábali v niekoľkých šírkových prevedeniach určených na zobrazovanie jednoznakových a dvojznakových (zväčša číselných) údajov, ale aj kratších či dlhších textových informácií. Teleindikačné jednotky sa zároveň vyrábali vo viacerých veľkostných (výškových) variantoch využívaných v rôznych druhoch tabúľ. Menšie jednotky sa využívali v hlavných, najčastejšie odchodových a príchodových tabuliach v interiéroch železničných staníc, väčšie slúžili v tabuliach na nástupištiach.
Jednotky sú v tabuliach umiestnené v štandardizovanej hliníkovej konštrukcii vytvárajúc riadky a stĺpce, ktorých veľkosť a počet je v jednotlivých druhoch tabúľ odlišný – prispôsobený účelu ich využitia. Súčasťou hliníkovej konštrukcie je tiež napájacia kabeláž pozostávajúca z veľkého množstva jednožilových káblov a zásuviek pre 12-kolíkové konektory, ktorými sú jednotky v tabuliach pripojené. Medzery medzi jednotlivými jednotkami sú prekryté čiernymi hliníkovými platničkami zasunutými v koľajničkách hliníkovej konštrukcie tabule. Obdobným spôsobom sú v tabuliach vložené tiež plechové dosky s popisom jednotlivých zobrazovaných údajov, zvyčajne sivej farby s čiernym textom.


Princíp funkcie

Zobrazovanie informácií na jednotlivých tabuliach v informačnom systéme zabezpečuje pracovník obsluhy centrálne prostredníctvom riadiaceho pultu umiestneného v kancelárii.
Zobrazenie každej informácie si vyžaduje samostatný úkon, pri ktorom pracovník nastaví prostredníctvom rotačných voličov požadovanú polohu (zobrazovaný list) na preklápacích moduloch pre každý údaj zvlášť a prostredníctvom tlačidiel určí, na ktorej tabuli a v ktorom riadku má byť informácia zobrazená. V praxi sa však, vzhľadom na potrebu každodenného opakovaného zobrazovania tých istých informácií o odchodoch spojov, namiesto rotačných voličov častejšie využíva možnosť zadávania zobrazovaných údajov pomocou diernych štítkov. Obsluha má pre každú informáciu (vlakový spoj) pripravený samostatný dierny štítok. Po zasunutí štítku do čítacieho zariadenia a stlačení tlačidla systém automaticky zobrazil požadovanú informáciu do zvoleného riadka.
Po navolení požadovanej informácie vyššie uvedeným spôsobom sa prostredníctvom káblového prepojenia zopnú relé v jednotkách v požadovanom riadku zvolenej tabule. Relé na každej jednotke uvádza do chodu motorček, ktorý prostredníctvom ozubených prevodov zabezpečuje preklápanie listov a zároveň rotáciu kontaktného bubienka mechanizmu pre vyhľadávanie zobrazovaného listu. Zahnuté konce kontaktných plieškov v tvare hrablí počas rotácie kĺžu po hliníkovej platničke s otvormi, v ktorých v každej polohe vypínajú špecifickú kombináciu troch z ôsmich elektrických kontaktov. V momente, keď kontaktné pliešky dosiahnu polohu, v ktorej rozopnú určenú kombináciu kontaktov pod napätím (v závislosti od kombinácie zvolenej pre daný údaj na riadiacom paneli), relé sa vypne a chod motorčeka v jednotke zastaví. Nakoľko ovládanie teleindikačných jednotiek v každom stĺpci ako aj hlavného spínacieho relé v každom riadku tabule vyžaduje samostatnú skupinu káblov, pozostáva prepojenie jednotlivých tabúľ s riadiacim pracoviskom z mnohožilových káblových zväzkov.
Nastavenie ďalšej zobrazovanej informácie je možné až po úspešnom ukončení pretáčania všetkých teleindikačných jednotiek v riadku signalizovanom na riadiacom paneli svetelnou kontrolkou.


Fotografie


Teleindikačná jednotka bez vrchnej hliníkovej časti

Mechanizmus listovej jednotky s motorčekom

Mechanizmus pre vyhľadávanie zobrazovaného listu

Typový štítok na teleindikačnej jednotke

Rôzne šírkové prevedenia listových jednotiek

Pohľad na vnútornú konštrukciu informačnej tabule

Plošný spoj so spínacím relé pre voľbu riadka

Umiestnenie spínacieho relé pre voľbu riadka v tabuli

Popis zobrazovaných údajov

Logo výrobcu na ráme tabule

Výrobný štítok na informačnej tabuli

Detail informačnej tabule - cieľová stanica

Detail informačnej tabule - čas odchodu

Detail informačnej tabule "3. generácie" s alfanumerickými znakmi

Detail konštrukcie riadku informačnej tabule "3. generácie" s alfanumerickými znakmi

Detail celkovej konštrukcie informačnej tabule "3. generácie" s alfanumerickými znakmi

Detail konektoru v informačnej tabuli

Detail pripojenia tabule "3. generácie" s alfanumerickými znakmi

Celkový pohľad na tabuľu "3. generácie" bez listových jednotiek

Celkový pohľad na tabuľu "3. generácie" s listovými jednotkami v dvoch riadkoch


Na stiahnutie


Informační zařízení Pragotron


Použitá literatúra a informačné zdroje

[1] Jelínek, L. a kol., Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave pre odbor ETE – SET. ALFA, Bratislava, 1990, 1. vydanie
[2] www.rail.sk – Stránky o železniciach na Slovensku a vo svete, (10.9.2010)