Popis  INFORMAČNÝ SYSTÉM AEG - POPIS

Všeobecný popis

V roku 1990 začala firma AEG, divízia Opto a vákuová elektronika s výrobou informačného systému na báze podsvietených LCD panelov s názvom GEAVISION. (pozn. GEA prečítané odzadu je AEG).

Vďaka svojej modernosti, škálovateľnosti, spoľahlivosti ako aj zastaralosti vtedajších informačných systémov našla táto technológia rýchle uplatnenie v mnohých sférach ako aj rýchle rozšírenie po celej Európe. Na Slovensku bol informačný systém Geavision inštalovaný od roku 1993 na bratislavskom letisku. S týmto systémom sa môžeme stretnúť napríklad na zastávkach MHD vo Viedni (Rakúsko), na informačných paneloch MHD v Antverpách (Belgicko), Letisku v Helsinkách (Fínsko) a mnohých iných miestach.


Štruktúra informačného systému

Informačné systémy Geavision bolo možné dizajnovať presne podľa požiadaviek zákazníka, preto nie je možné definovať štandardnú podobu jednotlivých panelov. Systém však pozostáva vždy z fixnej ovládacej štruktúry:

Riadiace pracovisko
  • riadiaca stanica s ovládacím softvérom
  • prevodník dát
Informačné tabule
  • umiestnené na miestach podľa požiadaviek zákazníka (napr. príletová hala, zastávky MHD, vestibuly...)


Popis jednotlivých častí

Riadiace pracovisko

Pozostávalo z hlavnej riadiacej stanice, ktorú tvoril väčšinou počítač rady PC s vhodným ovládacím softvérom. Softvér bol buď priamo dodávaný spoločnosťou AEG, alebo inou dodávateľskou spoločnosťou v závislosti od spôsobu integrácie informačného systému do existujúcej infraštruktúry zákazníka. Softvér tak bol škálovateľný a pre každého zákazníka bol vytvorený podľa požiadaviek. K riadiacej stanici so softvérom bol pripojený prevodník dát na triedu asynchrónnych sériových liniek RS485, ktorá svoje uplatnenie nachádza najmä v priemysle.

Informačné tabule

Vzhľadom na to, že zobrazovacie tabule Geavision boli škálovateľné podľa potrieb zákazníka, nemuseli obsahovať všetky vymenované funkcie a komponenty. V tomto popise sa zameriavame najmä na tabuľu, ktorú máme k dispozícii. Základom je riadiaca jednotka Geavision (Geavision control unit - GCU), ktorá je zodpovedná za distribúciu dát a ich prevod z formátu ASCII do jednotlivých LCD panelov, ako aj o riadenie celej tabule a rozšírenú diagnostiku. O napájanie sa stará napájacia jednotka Geavision (Geavision power unit - GPU), ktorá zabezpečuje prevod z 220V na 5V pre riadiace moduly a 8V pre LCD moduly a galvanicky oddelených 5V pre napájanie komunikačného rozhrania. V každom riadku je ďalej rozmiestnený riadkový dekodér, ktorý riadi správne zobrazovanie informácii na jednotlivých LCD paneloch. Pre každý zobrazovač je daľej umiestnený modulový ovládač, ktorý riadi regenerovanie jednotlivých LCD panelov, ako aj tok dát a jeho zosilňovanie medzi jednotlivými LCD panelmi. Každý riadok pozostáva z niekoľkých nezávislých zobrazovacích jednotiek /LCD panelov/, ktoré sú medzi sebou prepojené dátovými káblami. O viditeľnosť informácii sa starajú neóny, ktoré LCD panely podsvecujú. Pod každým neónom je taktiež umiestnený snímač, ktorý vyhodnocuje, či je neón funkčný a či svieti s dostatočnou intenzitou. V tabuli je nainštalovaný aj snímač intenzity svetla, ktorý podľa premenlivých podmienok okolitého osvetlenia prispôsobuje intenzitu zobrazovania znakov - v tme intenzitu podsvietenia znižuje, pri priamom svetle zvyšuje. Súčasťou tabule sú aj hodiny, ktoré je možné nastaviť manuálne prostredníctvom tlačidiel priamo v tabuli, prostredníctvom zasielania dát z riadiacej stanice, alebo modulom DCF.

Tabuľa je spojená káblom DB9 do komunikačného rozhrania informačného systému, ktoré je prepojené s riadiacou stanicou. Takýmto spôsobom je možné riadiť až 32 zariadení pre RS485 a až 126 zariadení pre iné triedy prenosú dát, pre ktoré však platia iné napr. vzdialenostné limity.

Každý LCD panel pozostáva zo 4 nezávislých zobrazovacích častí. V závislosti od použítého typu segmentov - existuje až 9 rozličných typov podľa počtu segmentov - je možné zobraziť čísla, základné znaky abecedy, znaky ASCII, znaky ASCII vrátane mäkčeňov, dĺžňov a špeciálnych znakov až po maticové zobrazovače, ktoré dokážu zobrazovať ľubovolné obrázky, nápisy, znaky. Tabuľa na fotografiách dokáže zobrazovať 111 segmentov, teda ASCII znaky vrátane diakritiky, čo je pre stredoeurópske prostredie asi najlogickejšie. Pri zobrazovacích LCD paneloch je možný výber z 5 farieb - biela, žltá, červená, oranžová a zelená.


Princíp funkcie

Zobrazovanie informácií na jednotlivých tabuliach v informačnom systéme zabezpečuje pracovník obsluhy centrálne prostredníctvom riadiaceho pracoviska.

Informácie sú do zobrazovacích tabúľ zasielané prostredníctvom triedy RS485 a proprietárneho protokolu AEG SEAB-1N. V infraštruktúre tak vystupuje každá tabuľa ako slave a riadiace pracovisko ako master. Podľa toho prebieha aj následná komunikácia, ktorá podlieha striktnému dodržiavaniu tohoto protokolu. Začiatok každej komunikácie je vždy výhradne na strane riadiaceho pracoviska. Každá tabuľa v systéme je v pravidelnom intervale automatizovane dotazovaná od riadiaceho pracoviska a zasiela odpovede (v počítačovom svete by sme to mohli porovnať k PING-u medzi 2 sieťovými zariadeniami). V prípade, že tabuľa neodpovedá, riadiace pracovisko upovedomí obsluhu a tabuľu automaticky označí ako chybnú. Na strane druhej, pokiaľ tabuľa v definovanom čase nie je dopytovaná riadiacim pracoviskom, predpokladá, že riadiace stredisko má poruchu a vypne sa. V prípade, že na tabuli je akákoľvek chyba (nefunkčný LCD panel, neón, moduly alebo jednotky) je zasielaná automaticky aj informácia o týchto skutočnostiach a zobrazená obsluhe.

Po zadefinovaní informácie na zobrazenie obsluhou je táto zaslaná do tabule, kde je prevedená prostredníctvom riadiacej jednotky do jednotlivých LCD panelov. Tie spriehľadnia požadované segmenty, cez ktoré prenikne neónové svetlo, čím je požadovaná informácia zobrazená.


Fotografie


Pohľad na celú informačnú tabuľu

Nápis na informačnej tabuli

Pohľad na vnútornú konštrukciu informačnej tabule

Hodiny v hornej pravej časti informačnej tabule

Pohľad na riadiace jednotky hodín

Riadiaca jednotka s prepínačmi na test

Napájanie

Vysvietené segmenty na LCD paneli

Pohľad na odklopené LCD panely a neónové osvetlenie

LCD panel - spredu

LCD panel - zozadu

Logo výrobcu na ráme tabule