Popis  ESH 3

Stručný popis

Elektronické hlavné signálne hodiny s typovým označením ESH 3 sú určené na riadenie podružných hodín v tzv. systéme jednotného času pomocou minútových polarizovaných impulzov a zároveň aj na časovo voliteľné spínanie signalizačných zariadení a elektrických obvodov (ovládanie zvonenia na základných a stredných školách, signalizáciu začiatku a konca pracovnej zmeny a pod.). Tieto hodiny našli široké uplatnenie predovšetkým v priemyselných podnikoch, školách, administratívnych budovách, obchodných domoch, v doprave a pod.
Na rozdiel od jednoduchšieho typu s označením ESH 1 tieto hodiny umožňujú vypínanie signálnej funkcie počas nedele ako aj odlišné nastavenie režimu signalizácie pre vybraný deň v týždni (zvyčajne sobota).

Typové označenie: ESH 3   Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 310 mm / 510 mm / 141 mm
Rok výroby: 1981 - 1989   Hmotnosť: 9800 g
Napájanie: 24 V   Farebné prevedenie: mahagónové
Výstupné impulzy: minútové polarizované - 24 V   Počet signálnych okruhov: 1


Detailný popis

Konštrukcia:
Mechanizmus elektronických signálnych hodín typu ESH 3 je umiestnený v skrinke zhotovenej z drevotrieskových dosiek s mahagónovou povrchovou úpravou. Mechanizmus hodín s ovládacími prvkami je prístupný po otvorení presklenej prednej steny hodín upevnenej na pravej strane skrinky pomocou kovových pántov. Na ľavej stene hodín sa nachádza zámok, ktorým je možné presklenú stenu uzamknúť.
Vo vnútri skrinky sa nachádza matičná doska hodín pozostávajúca z množstva kondenzátorov, odporov, relé a pod. pripevnená na zadnej stene hodín pomocou skrutiek. Chod celého mechanizmu hodín reguluje kryštálový oscilátor pracujúci s frekvenciou 100 kHz.
Matičná doska je prekrytá odnímateľným štvorcovým ciferníkom analógových kontrolných hodín zaveseným na dvoch kovových kolíčkoch. Ručičky kontrolných hodín sú ovládané hodinovým strojčekom typu PS-4 rovnako ako v klasických analógových podružných hodinách.
Na zadnej strane ciferníka kontrolných hodín je upevnená aj konštrukcia signálneho mechanizmu. Základnou časťou tohto mechanizmu je veľké ozubené signálne koleso s 288 otvormi pre zasunutie signálnych kolíčkov. Otvory sú usporiadané do kružnice označenej dielikmi zodpovedajúcimi 24-hodinovému cyklu. Najmenší dielik zodpovedá časovému úseku 15 minút a prislúchajú mu tri otvory pre zasunutie kolíčkov umožňujúce nastavenie zopnutia signalizácie v 5-minútových intervaloch. V hornej časti signálneho mechanizmu sa nachádza sústava zložená zo signálnych pák, kontaktov a rohatkového kolesa zabezpečujúca zopnutie signálneho okruhu. Uprostred signálneho mechanizmu je umiestnené menšie hliníkové koleso slúžiace pre nastavenie aktuálneho dňa v týždni. Dni v týždni sú na obvode tohto kolesa označené rímskymi číslicami (I - VII). Aktuálne nastavenú polohu indikuje kovový ukazateľ tvoriaci súčasť jednej zo signálnych pák.
V hornej časti skrinky hodín sa nachádza ovládací panel s logom výrobcu, potenciometrom S1 pre nastavenie dĺžky signálu a dvomi ovládacími tlačidlami s označením "Řízení" a "Start". Nad týmto panelom sú umiestnené svorky kabeláže pre pripojenie dvojžilovej linky podružných hodín (P/H), napájania 24 V (B +/-) a signálneho okruhu (S1 a/b) vyvedenej na zadnú stenu skrinky hodín.
Výrobný štítok hodín je umiestnený na zadnej strane ciferníka kontrolných hodín. Ďalší štítok s výrobným číslom a typovým označením v podobe papierovej samolepky sa nachádza v hornej časti matičnej dosky hodín. V spodnej časti vnútornej steny skrinky hodín je uchytená schéma elektrického zapojenia s vysvetlivkami k nastaveniu režimov signalizácie.

Princíp funkcie:
Napájanie logických obvodov elektroniky hodín (pracujúcich s napätím 5 V) signalizované neprerušovaným svetlom kontrolky sa aktivuje po stlačení tlačidla "Start" na ovládacom paneli umiestnenom nad ciferníkom kontrolných hodín. Opätovným stlačením tlačidla "Start" hodiny prejdú do bežného prevádzkového režimu, počas ktorého v minútových intervaloch vysielajú do dvojžilovej linky podružných hodín a zároveň do mechanizmu kontrolných hodín polarizované impulzy daného napätia (24 V) s dĺžkou 2 sekundy. Strojček kontrolných hodín vytvára rotačný pohyb prenášaný prostredníctvom ozubených prevodov na osky ovládajúce zvlášť chod minútovej a hodinovej ručičky kontrolných hodín a zároveň aj rotáciu signálneho kolesa. Signálne kolíčky zasunuté v otvoroch signálneho kolesa v dôsledku rotácie kolesa vo zvolených časoch mechanicky zatlačia hroty signálnych pák, ktoré zopnutím kontaktov aktivujú signálny okruh napájajúci signalizačné zariadenie (napr. školské zvončeky). Diódová kontrolka pri bežnom prevádzkovom režime bliká v sekundových intervaloch. Stlačením tlačidla "Řízení" je možné na hodinách aktivovať režim nastavenia aktuálneho času, počas ktorého hodiny generujú polarizované impulzy s intenzitou 2 impulzy / 10 sekúnd. Návrat do bežného prevádzkového režimu sa zabezpečí opätovným stlačením tlačidla "Řízení". Zastavenie chodu hodín je v bežnom prevádzkovom režime možné uskutočniť opätovným stlačením tlačidla "Start".
Stlačenie tlačidla "Řízení" pri pozastavenom chode hodín aktivuje funkciu, pomocou ktorej hodiny linku podružných hodín súvisle napájajú napätím 24 V bez zmeny polarity. Táto funkcia sa využíva pri kontrole a prípadnom nastavení správnej polarity kabeláže na všetkých paralelne pripojených podružných hodinách (pri zavedení alebo zmenách v inštalácii systému).
Nastavenie správneho času na kontrolných hodinách je možné vykonať manuálne posunutím minútovej ručičky, vždy však len v smere chodu hodinových ručičiek (posúvanie minútovej ručičky opačným smerom môže poškodiť signálny mechanizmus). Manuálnym posunutím minútovej ručičky sa pomocou ozubených prevodov zároveň nastavuje aj poloha signálneho kolesa. Nastavenie aktuálneho dňa v týždni je možné vykonať povytiahnutím a pootočením hliníkového kolesa umiestneného uprostred signálneho mechanizmu.
Čas zopnutia signálneho okruhu sa zabezpečuje zasunutím signálnych kolíkov do otvorov v signálnom kolese. Čas zopnutia signalizácie v štandardnom režime sa od času zopnutia signalizácie v odlišnom režime pre zvolený deň v týždni odlišuje dĺžkou použitého signálneho kolíka. Najkratší kolík slúži pre zopnutie signalizácie v štandardnom režime, kolík strednej dĺžky pre zopnutie signalizácie v odlišnom režime a najdlhší kolík pre zopnutie signalizácie v oboch režimoch. Deň, počas ktorého sa má odlišný režim signalizácie aplikovať, je možné zvoliť zaskrutkovaním kolíka do príslušného otvoru na hliníkovom kolese. Vypnutie signalizácie počas dňa VII (nedeľa) zabezpečuje špeciálna vačka, ktorú je v prípade potreby taktiež možné odstrániť.
Nakoľko by pri poklese napájacieho napätia, a tým aj poklese napätia polarizovaných impulzov mohlo dôjsť k narušeniu súladu jednotného času na jednotlivých podružných hodinách, sú hodiny typu ESH 3 vybavené tzv. podpäťovou ochranou, ktorá v prípade poklesu napájania na hodnotu nižšiu než 21 V chod celého systému zastaví. Opätovné spustenie systému je po obnovení napájania potrebné vykonať manuálne (stlačením tlačidla "Start" s následným nastavením správneho času tlačidlom "Řízení"), avšak bez nutnosti overovania a nastavovania polarity jednotlivých podružných hodín.
Hodiny ESH 3 umožňujú napájanie signálneho obvodu dvomi spôsobmi - pomocou napájacieho zdroja hodín alebo pomocou externého napájacieho zdroja. Zvolenému spôsobu napájania signálneho okruhu je však potrebné prispôsobiť aj zapojenie elektrických poistiek (vložením poistiek do príslušných úchytov na matičnej doske, resp. ich premiestnením do inej polohy).

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Ľavá strana hodín so zámkom

Hodiny ESH 3 s otvorenou prednou stenou

Celkový pohľad na mechanizmus hodín

Pohľad na mechanizmus hodín po odňatí ciferníka

Svorky pre pripojenie kabeláže

Ovládací panel s potenciometrom a tlačidlami

Matičná doska hodín

Štítok na matičnej doske

Ciferník kontrolných hodín

Mechanizmus kontrolných hodín zozadu

Strojček kontrolných hodín (PS-4)

Výrobný štítok na zadnej strane kontrolných hodín

Signálne koleso s kolesom pre nastavenie dňa v týždni

Detail signálneho mechanizmu

Prevody ovládania signálneho mechanizmu zboku

Schéma elektrického zapojenia


Na stiahnutie


ESH 3
návod na obsluhu a údržbu
(v nemeckom jazyku)