Popis  EHU 0624 / EHU 0660



 

Stručný popis

Elektronická hodinová ústredňa EHU 0624, resp. EHU 0660 je určená na riadenie podružných hodín systému jednotného času a signalizácie (napr. začiatku a konca pracovného času) v rozsiahlych objektoch priemyselných podnikov, vo väčších administratívnych budovách, nemocniciach, na železnici a pod., v ktorých je vzhľadom na veľký počet pripojených podružných hodín výhodné rozdeliť podružnú linku do viacerých samostatne riadených a výkonovo zosilnených vetiev. Hodinové ústredne typu EHU 0624 / EHU 0660 v produkcii podniku Pragotron nahradili staršie typy ústrední vyrábaných na báze kyvadlových hodín.

Typové označenie: EHU 0624 EHU 0660
Rok výroby: 1980 - 1991
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 700 mm / 1550 mm / 118 mm
Hmotnosť: 40 - 80 kg
Napájanie: = 24 V
Výstupné impulzy: minútové polarizované impulzy (24 V) minútové polarizované impulzy (60 V)
Počet výstupných liniek: 6
Výkonové zosilnenie podružných liniek: áno
Výstupný signál: max. 24 V
Počet signálnych okruhov: 1 (hlavné hodiny prevádzkové - ESH 3) / 2 (hlavné hodiny prevádzkové - ESH 2)
Nastaviteľná dĺžka signálu: áno
Farebné prevedenie: modré (okolo roku 1985 zmena farebného odtieňa)
Typ kontrolných hodín: KH 4 (1980 - 1985)
KH 100 (1985 - 1991)
Odchýlka: 0,1 s / 24 hod.


Detailný popis

Konštrukcia:

Všetky funkčné celky elektronickej hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660 sú umiestnené vo veľkej kovovej skrini modrej farby. Skriňa je uzatvoriteľná kovovými, v hornej časti presklenými dverami upevnenými na pántoch s otváraním smerom doľava. Dvere sa uzatvárajú pomocou kľúčom uzamknuteľného zámku (značky FAB), čím je nepovolaným osobám zabránený prístup k ovládacím prvkom ústredne, a teda aj akákoľvek nežiaduca manipulácia s nimi. Na zadnej stene ústredne je z vnútornej strany upevnená konštrukcia umožňujúca upevnenie jednotlivých funkčných celkov.
V hornej časti ústredne sa nachádzajú jej základné riadiace prvky v podobe dvoch kusov hlavných hodín umiestnených vedľa seba. Na ľavej strane sú umiestnené hlavné hodiny prevádzkové. Ide o hlavné hodiny typu ESH 3 vybavené signálnym mechanizmom. V prípade potreby riadenia dvoch nezávisle nastavených signálnych okruhov boli do ústredne alternatívne zabudované hlavné hodiny typu ESH 2. Na pravej strane sú umiestnené hlavné hodiny rezervné (záložné) určené na riadenie ústredne v prípade poruchy hlavných hodín prevádzkových. V tomto prípade ide o konštrukčne jednoduchší typ hlavných hodín s typovým označením EH 1 (bez signálneho mechanizmu). Konštrukcia a princíp funkcie uvedených typov hlavných hodín je bližšie popísaná v samostatnom popise tohto typu hlavných hodín. Elektrické prepojenie oboch hlavných hodín s ostatnými funkčnými celkami ústredne je zabezpečené prostredníctvom kabeláže vychádzajúcej z prítlačnej svorkovnice, o ktorú sa po osadení elektrické kontakty hlavných hodín opierajú. Toto riešenie umožňuje jednoduchú demontáž ktorýchkoľvek hlavných hodín za účelom servisu alebo údržby bez potreby zdĺhavej manipulácie s kabelážou ústredne.
Konštrukcia strednej časti ústredne (pod hlavnými hodinami) je vybavená konektormi a skrutkami pre upevnenie ďalších funkčných celkov ústredne v podobe tzv. blokov. V ústredniach typu EHU 0624, resp. EHU 0660 sa nachádza spolu 16 blokov (umiestnených v 4 radoch pod sebou so 4 blokmi v každom rade). Rozloženie jednotlivých blokov v ústredni je nasledovné:



Každý z blokov je tvorený normalizovanou doskou plošných spojov s rozmermi 115 mm x 150 mm, na ktorej sú osadené a vzájomne elektricky prepojené jednotlivé elektronické súčiastky (odpory, kondenzátory, tranzistory, relé, diódy a pod.). V ďalšej časti popisu konštrukcie ústredne nájdete vzhľad a stručný popis jednotlivých typov blokov zabudovaných do tohto typu hodinovej ústredne:

Označenie bloku Obrázok Popis
OB 24D
(OB 24B)
Funkcia oddeľovacieho bloku spočíva v galvanickom oddelení riadiacej časti ústredne od obvodov podružných liniek a napájacieho napätia. Polarizované impulzy privádzané do oddeľovacieho bloku prostredníctvom relé a tranzistorov spínajú výstupy napájajúce bloky linkových spínačov a kontrolné bloky.
OB 24A
DB 24 Diferenciálny blok DB 24 zabezpečuje vzájomnú kontrolu prevádzkových a rezervných hlavných hodín, vyhodnocovanie ich funkcie za účelom identifikácie prípadnej poruchy. Kontrola funkcie oboch hlavných hodín je zabezpečená prostredníctvom sústavy tranzistorov, tyristorov, diód a relé. V prípade poruchy hlavných hodín prevádzkových sa zopnutím relé automaticky a okamžite prepína riadenie podružných liniek hodín na hlavné hodiny rezervné. Poruchy sú indikované svetelnými diódami na plošnom spoji difrenciálneho bloku. Blok je napájaný napätím získaným z bloku meniča napätia (UB) a je galvanicky oddelený od podružných liniek.
FB 60 Funkcia bloku FB 60 (filtračný blok) spočíva vo filtrácii rušivých impulzov z napájacieho napätia a filtrácii vyžarovania meniča do napájacieho napätia ústredne.
UB 24/24
(UB 24/60)
Blok meniča napätia UB 24/24 (podružné linky 24 V), resp. UB 24/60 (podružné linky 60 V) galvanicky odddeľuje a napája riadiacu časť hodín od napájacích zdrojov a obvodov podružných liniek. Zabezpečuje napájanie oboch hlavných hodín a blokov RB 24 a DB 24.
RB 24 Blok nastavovacích impulzov RB 24 zabezpečuje na báze kondenzátorov, tranzistorov a relé generovanie nastavovacích polarizovaných impulzov, ktorými je možné zabezpečiť individuálne nastavenie správneho času na jednotlivých linkách podružných hodín nezávisle od chodu hlavných hodín, resp. nimi generovaných polarizovaných impulzov.
MS 60 Merací blok MS 60 slúži na orientačné meranie obvodov podružných liniek - meranie budiacich impulzov pre linkové spínače, zaťažovacieho odporu a zvodu liniek.
EM 24
(EM 60)
Blok linkového spínača výkonovo zosilňuje polarizované impulzy privádzané z oddeľovacieho bloku a napája nimi linku podružných hodín.
KB 24
(KB 60)
Kontrolný blok KB 24 (podružné linky 24 V), resp. KB 60 (podružné linky 60 V) zabezpečuje kontrolu liniek podružných hodín a signalizáciu prípadných závad vo funkcii týchto liniek (napäťové pomery na linke, preťaženie) prostredníctvom tranzistorov a diód. Na jednom kontrolnom bloku sú umiestnené obvody pre kontrolu 3 liniek podružných hodín, s ktorými sú obvody kontrolného bloku galvanicky prepojené.



V spodnej časti skrine ústredne sa nachádza veľká svorkovnica umožňujúca pripojenie zdroja napätia, jednotlivých podružných liniek a signálnych okruhov ako aj napäťové ističe zariadenia a konektor umožňujúci pripojenie linkového rozvádzača typu EHU 224 / EHU 260, resp. EHU 324 / EHU 360, ktorým je v prípade potreby možné rozšíriť kapacitu hodinovej ústredne.
Komponenty v hornej časti ústredne (v časti nachádzajúcej sa za presklenou časťou dverí) sú počas prevádzky prekryté vnútornými dvierkami tvoriacimi v uzatvorenej polohe základný ovládací panel ústredne. V hornej časti týchto dvierok sa nachádzajú dva výrezy štvorcového tvaru, cez ktoré sú pri zatvorení dvierok viditeľné ciferníky prevádzkových a rezervných hlavných hodín. Pod výrezmi sú prehľadne usporiadané podsvietené ovládacie tlačidlá štvorcového tvaru (zároveň plniace funkciu kontroliek), voltmetre a ampérmetre napájacieho napätia i napätia z bloku meniča ako aj kontrolné hodiny pre jednotlivé podružné linky. Staršie ústredne EHU boli vybavené štvorcovými kontrolnými hodinami typu KH 4, v novších sériách vyrobených od roku 1985 ich nahradili modernejšie okrúhle kontrolné hodiny KH 100. Komponenty umiestnené na vnútorných dvierkach sú prístupné aj na ich zadnej strane pre účely prípadnej údržby a manuálneho nastavenia času na kontrolných hodinách.
Na vnútornej strane dverí ústredňovej skrine je upevnený výrobný štítok ako aj štítok s prehľadným popisom významu a funkcie jednotlivých tlačidiel a kontroliek.

Princíp funkcie:

Základná funkcia hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660 spočíva v generovaní minútových polarizovaných impulzov riadiacich linky podružných hodín a spínaní signálneho okruhu, resp. okruhov ovládajúcich akustickú signalizáciu oznamujúcu začiatok a koniec pracovnej zmeny, školské zvonenie a pod. Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti hodinovej ústredne zabezpečujú hlavné hodiny rezervné generujúce polarizovaný impulz oproti prevádzkovým hlavným hodinám s cca. 10 sekundovým oneskorením (oneskorenie je dosiahnuté neskorším spustením chodu rezervných hlavných hodín). Impulzy generované prevádzkovými ako aj rezervnými hlavnými hodinami sú privedené do diferenciálneho bloku DB 24, ktorý vykonáva vzájomnú kontrolu oboch hlavných hodín systémom "rýchlejší vyhráva". V prípade správnej funkcie oboch hlavných hodín sú na výstup diferenciálneho bloku privádzané impulzy prevádzkových hlavných hodín, v prípade poruchy prevádzkových hlavných hodín sú na výstup pripojené impulzy hlavných hodín rezervných. Poruchy hlavných hodín sú indikované rozsvietením kontrolky v tlačidle "DC", ktorého zatlačením je možné vzájomnú kontrolu funkcie hlavných hodín diferenciálnym blokom vypnúť (prevádzka ústredne je pri zatlačení tohto tlačidla riadená výhradne prevádzkovými hlavnými hodinami). Výstupy diferenciálneho bloku sú napojené na oddeľovací blok OB 24A, ktorého výstupy napájajú bloky linkového spínača EM 24 (EM 60) jednotlivých podružných liniek a blok OB 24D (OB 24B) slúžiaci kontrolným blokom KB 24 (KB 60). Celá štruktúra riadiacej časti hodín je vždy napájaná napätím 24 V bez ohľadu na napájacie napätie podružných liniek.
Jednotlivé linky podružných hodín sú napájané polarizovanými impulzami výkonovo zosilnenými prostredníctvom blokov linkových spínačov ovládaných pomocou tlačidiel "R" a "V". Tlačidlom "V" je možné príslušnú linku podružných hodín vypnúť, t.j. odpojiť budiace impulzy príslušného bloku linkového spínača. Tlačidlom "R" je príslušná linka pripojená na impulzy generované blokom RB 24 nezávisle na chode hlavných hodín slúžiace k nastaveniu správneho času na celej podružnej linke (tzv. dobiehanie). Generovanie impulzov blokom RB 24 sa aktivuje zatlačením tlačidla "RB". Aktivovanie tlačidiel je signalizované rozsvietením farebnej kontrolky zabudovanej v týchto tlačidlách. Na výstupy jednotlivých linkových spínačov sú pripojené aj kontrolné hodiny KH 4, resp. KH 100 zobrazujúce obsluhe hodinovej ústredne čas nastavený na jednotlivých podružných linkách a vstupy kontrolného bloku KB 24 (KB 60) signalizujúceho preťaženie podružnej linky alebo pretavenie poistky v linkovom spínači. Prípadná porucha podružnej linky je indikovaná rozsvietením kontrolky v tlačidle "DL", ktorého zatlačením je možné kontrolu funkcie podružných liniek kontrolnými blokmi vypnúť. Obvody podružných liniek je možné merať pomocou meracieho bloku MS 60, ktorý sa po odskrutkovaní z konštrukcie ústredne pripojí na konektor namiesto príslušného bloku linkového spínača meranej linky. Ústredňa je tiež vybavená tlačidlom "RS", ktorého zopnutím je možné podružné linky vybrané zatlačením príslušných tlačidiel "V" trvalo napájať napätím, ktorého polarita zodpovedá nepárnej minúte. Táto funkcia zjednodušuje pripájanie podružných hodín, resp. zjednotenie ich polarity pri inštalácii alebo údržbe podružnej linky.
Poruchy hodinovej ústredne je možné signalizovať aj na diaľku, t.j. na miesto, na ktorom obsluha ústredne signalizáciu včas spozoruje (napríklad rozsvietením žiarovky na vrátnici). Diaľkovú signalizáciu zabezpečuje obvod pripojený cez tlačidlo "T", ktorého zatlačením je možné diaľkovú signalizáciu vypnúť.
Spínanie signálneho okruhu, resp. okruhov zabezpečuje signálny stroj, ktorý je súčasťou prevádzkových hlavných hodín (ESH 3, resp. ESH 2). Spínanie signálov je programované prostredníctvom kolíčkov zaskrutkovaných v signálnom kolese. Bližšie informácie o funkcii signálneho stroja je možné nájsť v popise hlavných hodín ESH 3. Aby bolo spínanie signálneho okruhu v činnosti aj v prípade poruchy prevádzkových hlavných hodín (t.j. v čase, keď je celá sústava riadená impulzami generovanými prostredníctvom hlavných hodín rezervných), je signálny stroj v prípade použitia v hodinovej ústredni napojený na polarizované impulzy vychádzajúce z diferenciálneho bloku. Signály sú na signálne relé vedené cez tlačidlá "S1" (prvý signálny okruh) a "S2" (druhý signálny okruh), ktoré prostredníctvom zabudovaných svetelných kontroliek indikujú zopnutie signalizácie. Zatlačením týchto tlačidiel je tiež možné zopnúť signalizáciu v príslušnom okruhu manuálne.

Bližšie informácie o konštrukcii a princípe funkcie jednotlivých zariadení tvoriacich hodinovú ústredňu (hlavné hodiny, kontrolné hodiny a pod.) je možné nájsť v príslušných popisoch týchto zariadení.

Kapacitu hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660 je v prípade potreby možné rozšíriť pripojením prídavného linkového rozvádzača umiestneného v kovovej skrini zhodnej konštrukcie o ďalších 9 podružných liniek (typ EHU 324 / EHU 360) alebo 18 podružných liniek (typ EHU 224 / EHU 260). Uvedeným spôsobom je možné vytvoriť zostavu hodinovej ústredne s označením EHU 15xx (EHU 06xx + EHU 3xx) alebo EHU 24xx (EHU 06xx + EHU 2xx).

Fotografie


Hodinová ústredňa EHU 0624

Otvorená skriňa EHU 0624 (vľavo)
a EHU 324 (vpravo)

Hlavné hodiny prevádzkové (vľavo)
a rezervné (vpravo) v hodinovej ústredni EHU 0624

Stredná časť EHU 0624 so 16 blokmi funkčnej elektroniky

Detailný pohľad na bloky EM 24 zapojené v hodinovej ústredni

Zadná strana dvierok s ovládacími tlačidlami a kontrolnými hodinami
KH 4

Pohľad na kontrolné hodiny a ovládacie tlačidlá pre podružnú
linku č. 1

Detail ovládacích tlačidiel (zozadu) a odkrytovaného strojčeka kontrolných hodín KH 4

Napäťové ističe v spodnej časti skrine

Svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže v ústredni EHU 0624

Výrobný štítok hodinovej ústredne EHU 0624

Štítok s vysvetlivkami k ovládacím tlačidlám a kontrolkám

Detail štítka s vysvetlivkami - ľavá časť

Detail štítka s vysvetlivkami - pravá časť

Zámok FAB slúžiaci na uzamknutie skrine hodinovej ústredne

Logo výrobcu na dverách hodinovej ústredne EHU 0624

Zostava hodinovej ústredne EHU 1524
(EHU 0624 + EHU 324)


Videá

Hodinová ústredňa EHU 1524

Hodinová ústredňa EHU 1524



Na stiahnutie


EHU 0624 / EHU 0660 - Návrh katalógového listu