Popis  DTS 11


Stručný popis

Digitálne technické stopky DTS 11 slúžia na meranie dĺžky trvania sledovaného deja s presnosťou na stotiny sekundy. Zároveň umožňujú aj ovládanie pripojených zariadení spínaním relé podľa nastaveného času. Okrem uvedeného je možné využiť ich tiež ako autonómne digitálne hodiny zobrazujúce aktuálny čas. Svoje využitie našli predovšetkým v rozličných laboratóriách, v televíznych či rozhlasových štúdiách, na dispečerských pracoviskách, pri športových podujatiach a pod. Zobrazovanie času je na týchto stopkách zabezpečené prostredníctvom displeja na báze svetelných diód (LED).

Typové označenie: DTS 11
Rok výroby: 198x - 199x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 240 mm / 50 mm / 185 mm
Hmotnosť: 2000 g
Napájanie / Záložný zdroj: ~ 220 V (50 Hz) / = 12 V
Ovládanie: ovládací panel zariadenia / pripojiteľný externý ovládač
Farebné prevedenie: svetlo sivá + tmavo sivá
Typ displeja: na báze svetelných diód (LED)
Odchýlka: ± 1 s / 24 hod.
Merané jednotky času: hodiny - minúty - sekundy - 1/100 sekundy
Ďalšie funkcie: autonómne digitálne hodiny
výstup kódovanej časovej informácie (BCD)
časový a intervalový spínač (relé)


Detailný popis

Konštrukcia:
Digitálne technické stopky DTS 11 sú vybavené dvojdielnym púzdrom z ohýbaného oceľového plechu. Základná časť tohto púzdra nalakovaná svetlo sivou farbou tvorí spodnú, prednú a zadnú stenu stopiek a sú na nej upevnené dosky plošných spojov s riadiacou elektronikou technických stopiek. Čelná stena tejto časti púzdra tvorí ovládací panel stopiek s displejom, ovládacími tlačidlami, kontrolkami a štvorpolohovým prepínačom režimov SETTING (nastavenie) a FUNCTION (činnosť). Na ľavej strane zadnej steny krytu sú umiestnené konektory pre pripojenie záložného zdroja napájania, externého (diaľkového) ovládača, časového výstupu (kód BCD) a výstupu reléového spínača. Na pravej strane sa nachádzajú informácie o výrobcovi, bezpečnostné upozornenia, kryt tavnej poistky a vychádza z nej aj napevno zabudovaný napájací kábel (220 V). Popis displeja, funkcie tlačidiel, kontroliek a konektorov je na kryte vyznačený čiernou farbou. Na tmavo sivej vrchnej časti púzdra tvoriacej vrchnú a bočné steny stopiek je upevnená sklopná opierka aretovaná trecími podložkami, ktorá umožňuje technické stopky postaviť do pracovnej polohy. Stopky je možné prevádzkovať aj vo vodorovnej polohe na gumových nožičkách upevnených na spodnej strane krytu (bez využitia sklopnej opierky). Výrobný štítok technických stopiek sa nachádza na spodnej stene krytu.
Externý diaľkový ovládač je zhotovený z dvojdielneho plastového výlisku spojeného skrutkami, na ktorého spodnej časti je upevnená doska plošného spoja nesúceho ovládacie tlačidlá. Ovládač je k zariadeniu pripojený pomocou prípojného kábla s konektorom.

Princíp funkcie:

Autonómne digitálne hodiny:
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa automaticky spustí režim zobrazovania reálneho času (hodiny, minúty, sekundy) indikovaný svietiacou diódou pod tlačidlom "STOP W. / CLOCK". Nastavenie aktuálneho času je možné uskutočniť prepnutím štvorpolohového prepínača do polohy "SETTING H,M" (indikovanej vodorovným segmentom svietiacim vľavo na displeji) a následným stláčaním alebo držaním tlačidla "START / STOP". Nastavenie je možné zrýchliť súčasným podržaním tlačidla "FAST / CORR.". Po nastavení času (hodiny, minúty) je prepínač potrebné prepnúť do režimu "FUNCTION" (tretia alebo štvrtá poloha zľava). V tejto polohe je možné (kedykoľvek počas prevádzky) korigovať údaj sekúnd zatlačením tlačidla "FAST / CORR.". Zatlačenie tohto tlačidla v čase medzi 0. a 30. sekundou príslušnej minúty koriguje čas späť na 0. sekundu príslušnej minúty, v čase medzi 31. a 59. sekundou príslušnej minúty dopredu na 0. sekundu nasledujúcej minúty.

Stopky:
Zariadenie je možné do režimu stopiek prepnúť stlačením tlačidla "STOP W. / CLOCK", pričom štvorpolohový prepínač je v polohe "FUNCTION" (tretia poloha zľava). Prepnutie zariadenia do tohto režimu je indikované rozsvietením príslušnej kontrolky nad týmto tlačidlom a zobrazením nulového času na displeji. Spúšťanie a zastavenie chodu stopiek je ovládané tlačidlom "START / STOP". Počas chodu stopiek je možné na displeji zobraziť medzičas (bez prerušenia merania) zatlačením tlačidla "LAP". Opätovným zatlačením tohto tlačidla sa displej vráti do pôvodného stavu. Po zastavení chodu stopiek je možné čas na displeji vynulovať tlačidlom "RESET". Stopky umožňujú meranie času v rozsahu od 0,01 sekundy do 9 hodín, 59 minút a 59,99 sekúnd. Meranie je možné alternatívne ovládať aj externým diaľkovým ovládačom s tlačidlami "START / STOP", "RESET" a "LAP" pripojeným na konektor "REMOTE CONTROL".

Časový a intervalový spínač:
V režime stopiek je možné využiť tiež funkciu časového a intervalového spínača, ktorý pomocou zabudovaného relé umožňuje v nastavenom čase spínať zariadenia pripojené na konektor "RELAY OUTPUT" s maximálnym prípustným napätím 125 V. Časový spínač relé zopne a drží od okamihu spustenia chodu stopiek až po dosiahnutie vopred nastaveného času, intervalový spínač relé zopne na 1 sekundu až pri dosiahnutí vopred nastaveného času. Nastavenie času spínania je možné uskutočniť prepnutím štvorpolohového prepínača do polohy "SETTING H,M" a nastavením požadovaného času na úrovni hodín a minút pomocou tlačidla "START / STOP" a následným prepnutím prepínača do polohy "SETTING M,S" a nastavením požadovaného času na úrovni minút a sekúnd. Nastavenie je možné urýchliť pomocou tlačidla "FAST / CORR." podobne, ako pri nastavovaní aktuálneho času v režime hodín. Pri nastavovaní času kratšieho než 23 minút a 59 sekúnd je možné polohu "SETTING H,M" vynechať. Po nastavení požadovaného času sa funkcia stopiek s časovým spínačom aktivuje prepnutím štvorpolohového prepínača do polohy "FUNCTION" - v prípade časového spínača do tretej polohy zľava, v prípade intervalového spínača do štvrtej polohy zľava. Zopnutie relé je indikované kontrolkou "RELAY" umiestnenou pod tlačidlom "RESET".

Čas zobrazený na displeji zariadenia je v prípade potreby možné v kódovanej forme (BCD) preniesť aj do ďalšieho zariadenia pripojeného na konektor "BCD OUTPUT". Stopky je možné napájať zabudovaným prípojným káblom (~ 220 V), alternatívne tiež zdrojom jednosmerného napätia 12 V pripojeným na konektor "- 12 V +".

Fotografie


Celkový pohľad na stopky DTS 11

Predná strana stopiek DTS 11 s ovládacím panelom

Bočný pohľad na stopky so sklopnou opierkou

Zadná strana stopiek DTS 11 s konektormi

Spodná strana krytu s výrobným štítkom

Výrobný štítok

Štvorpolohový rotačný prepínač

Displej technických stopiek DTS 11

Tlačidlá a logo výrobcu na ovládacom paneli

Displej technických stopiek DTS 11 v prevádzke


Na stiahnutie


DTS 11
návod pre obsluhu a údržbu