Popis  DK 8N, DK 8B 
Stručný popis

Dochádzkové hodiny s typovým označením DK 8N, resp. DK 8B slúžia na sledovanie príchodov a odchodov zamestnancov na pracovisku na začiatku a konci pracovnej zmeny a počas pracovných prestávok pomocou papierových dochádzkových kariet. Od starších generácií dochádzkových hodín sa odlišujú modernejšou konštrukciou a celkovým vzhľadom. Hodiny tohto typu začiatkom 90-tych rokov 20. storočia nahradili staršie, vyslúžilé typy dochádzkových hodín v mnohých podnikoch či administratívnych budovách, v súčasnosti ich však postupne nahrádzajú modernejšie dochádzkové systémy, väčšinou s čítačkami bezkontaktných čipových kariet. Výrobca ponúkal aj autonómnu verziu týchto dochádzkových hodín (so zabudovanými hlavnými hodinami) s označením DK 8A, resp. DK 8AB.

Základné údaje

Typové označenie: DK 8N DK 8B
Rok výroby: 1991 - 199x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 334 mm / 373 mm / 258 mm
Hmotnosť: max. 10 kg max. 12 kg
Napájanie: 220 V (50 Hz)
Ovládanie: minútové polarizované impulzy
(12 V / 24 V / 60 V)
Farebné prevedenie: červené
žlté
Označovanie dochádzkových kariet: elektronické, manuálne
Ovládanie horizontálnej polohy štrbiny: manuálne s aretáciou jednotlivých polôh automatické s možnosťou manuálneho prestavenia bez aretácie polohy


Detailný popis

Konštrukcia:

Kryt dochádzkových hodín DK 8N, resp. DK 8B je zhotovený z plastu. Na prednej strane rozšírenej vrchnej časti krytu sa nachádza obdĺžnikový otvor prekrytý priehľadným plexisklom prekrývajúcim ciferník analógových kontrolných hodín a svetelné kontrolky. V hornej časti tohto krytu sa nachádza pozdĺžny otvor pre pohyblivú štrbinu na zasunutie dochádzkovej karty. Na pravej strane krytu je umiestnený otvor pre páku manuálneho označovania príchodov a odchodov. Kryt je po nasadení na rám hodinovej konštrukcie upevnený uzamknutím pomocou patentného zámku umiestneného na jeho spodnej strane.
Zadná stena hodín s otvormi pre prívod kabeláže ako aj pre skrutky umožňujúce ich zavesenie na stenu je zhotovená z oceľového plechu nalakovaného čiernou farbou. Na zadnej stene hodín je upevnená kovová konštrukcia nesúca zložitý mechanizmus dochádzkových hodín pozostávajúci z mnohých funkčných častí, ozubených prevodov a hriadeľov, ktorými sú tieto časti vzájomne prepojené. Konštrukčné usporiadanie mechanizmu hodín umožňuje pomerne jednoduchý prístup k väčšine jeho funkčných celkov.
Ľavej časti konštrukcie dominuje hodinový strojček zložený z cievky a elektromagnetického rotora. Na vonkajšej strane kovovej konštrukcie hodín sa nachádza pohon elektromagnetického automatického označovania príchodov a odchodov, svorkovnica vnútornej elektrickej kabeláže hodín, svorkovnica prívodu polarizovaných impulzov a v prípade typu DK 8B aj ovládanie horizontálneho pohybu štrbiny pre vkladanie dochádzkových kariet. Na pravej strane konštrukcie hodín je umiestnený mechanizmus manuálneho razenia údajov slúžiaci najmä pri výpadku elektrického napájania. Prostredná časť hodinovej konštrukcie obsahuje kovový rámik pre zasunutie dochádzkovej karty s mechanizmom vertikálneho nastavenia jej dorazu určujúceho tlač údajov do jednotlivých riadkov, pod ktorým je umiestnená doska plošných spojov elektroniky automatického razenia. V hornej časti mechanizmu sa nacháza razidlo so štyrmi kotúčovými raznicami (jednotky minút, desiatky minút, hodina, deň v týždni) uzatvorené v plechovom púzdre chrániacom pred prachom a nečistotami a kazeta s tzv. nekonečnou sľučkou jednofarebnej farbiacej pásky. Vo vrchnej časti hodín je upevnený aj panel z hliníkového plechu čiernej farby s analógovými kontrolnými hodinami a svetelnými kontrolkami signalizujúcimi trvanie polarizovaného impulzu a napájanie 220 V. Analógové kontrolné hodiny sú ovládané hodinovým strojčekom typu PS 100-DK8 a pri správnom nastavení zobrazujú čas zhodný s údajom razeným na dochádzkovú kartu.
Výrobný štítok hodín je uchytený na vnútornej strane zadnej steny hodín (pod krytom).

Princíp funkcie:

Mechanizmus hodín je ovládaný minútovými polarizovanými impulzami generovanými hlavnými hodinami alebo hodinovou ústredňou, ktoré sú privádzané dvojžilovým káblom na príslušnú svorkovnicu a ďalej na cievku hodinového strojčeka dochádzkových hodín (tzv. systém jednotného času). Cievky strojčeka v závislosti od meniacej sa polarity elektromagnetickou silou ovládajú pohyblivú časť strojčeka - rotor, z ktorého sa pomocou ozubených prevodov prenáša otáčavý pohyb na mechanizmus razidla, mechanizmus vertikálneho posunu dorazu dochádzkovej karty a pri type DK 8B aj mechanizmus ovládania horizontálneho pohybu štrbiny. Minútové polarizované impulzy zároveň ovládajú aj strojček analógových kontrolných hodín.
Automatické razenie údajov na dochádzkovú kartu zabezpečuje elektromagnet ovládaný napájacím napätím po zopnutí mikrospínača umiestneného na spodnej hrane rámika pre zasunutie dochádzkovej karty (pri miernom zatlačení zasunutej karty). Elektronika umiestnená na doske plošných spojov razenie počas polarizovaného impulzu zablokuje, čím znemožní tlač údajov na kartu počas prestavovania razidla. V prípade výpadku napájania je možné údaje na kartu raziť aj manuálne vysunutím páky ovládajúcej pružinový mechanizmus ručného razenia. Razidlo do príslušného riadku a stĺpca dochádzkovej karty vytlačí časový údaj v rozsahu 00.00 - 23.59 hod. a zároveň aj poradové číslo dňa v týždni (1 - 7).
Nastavenie správneho času na mechanizme razidla je možné vykonať manuálne otáčaním plastového kolieska na oske hodinového strojčeka. Obdobne sa (pomocou kolieska na zadnej strane strojčeka PS 100-DK8) nastavuje aj čas na analógových kontrolných hodinách. Keďže sa poradové číslo dňa v týždni v razidle prestavuje každých 12 hodín, sú tieto čísla na raziacom kotúči uvedené dvakrát za sebou. Nastavenie tohto čísla je možné vykonať nezávislým otáčaním príslušného kotúča s použitím podlhovastého, ale nie príliš ostrého predmetu (špáradla, zápalky a pod.).
Horizontálna poloha štrbiny pre vkladanie dochádzkových kariet určujúca tlač časových údajov do jednotlivých stĺpcov označených číslicami 1 - 6 (príchod dopoludnia, odchod dopoludnia, príchod popoludní, odchod popoludní, prerušenie práce - príchod a odchod) je na hodinách typu DK 8B v priebehu dňa do prvých štyroch polôh automaticky nastavovaná pružinou ovládanou pomocou páčky s valčekom kĺzajúcim sa po hrane plastového valca so schodovitým okrajom rotujúcom (prostredníctvom ozubených prevodov) súbežne s chodom hodín. Valček po dosiahnutí okraja každého schodu prepadne o jednu úroveň nižšie, čím pružine umožní pritiahnuť štrbinu o jednu polohu smerom doľava. Čas, pri ktorom k posunutiu štrbiny dôjde, je možné prispôsobiť úpravou dĺžky jednotlivých schodov prostredníctvom posuvných plieškov upevnených skrutkami. Do polohy zodpovedajúcej stĺpcu "Príchod dopoludnia" sa štrbina vráti v nočných hodinách pomocou šikmého okraja plastového valca umožňujúceho návrat valčeka na pôvodnú úroveň. Polohu štrbiny môže zamestnanec v prípade potreby zmeniť aj ručne zarovnaním šípky k číslu príslušného stĺpca vyznačeného vedľa štrbiny. Na hodinách typu DK 8N je potrebné polohu štrbiny prestavovať výhradne manuálne do jednej zo šiestich aretovaných polôh.
Vertikálny posun dorazu dochádzkovej karty zabezpečuje mechanizmus ovládaný rohatkou, ktorý pomocou ozubeného kolesa a hrebeňa zdvihne pri zmene dňa úroveň spodného okraja rámika, do ktorého sa cez štrbinu vkladá dochádzková karta o jeden riadok. Vždy po 16 riadkoch (zodpovedajúcich 1. - 16. dňu v mesiaci na jednej strane a 17. - 31. dňu v mesiaci na druhej strane dochádzkovej karty) okraj rámika vďaka chýbajúcemu ozubeniu prepadne späť do spodnej polohy. Pri použití mesačných dochádzkových kariet je, vzhľadom na rôzny počet dní v jednotlivých mesiacoch, potrebné na začiatku každého mesiaca ručne nastaviť polohu dorazu na prvý riadok dochádzkovej karty. Nastavenie dorazu sa vykonáva otáčaním ozubenej rohatky s číslami riadkov vyznačenými po jej obvode. Podľa potreby výrobca dodával tiež hodiny upravené na použitie týždenných, resp. dvojtýždenných dochádzkových kariet, na ktorých doraz nebolo potrebné pravidelne nastavovať.
Pre zvýšenie bezpečnosti pri nastavovaní mechanizmu sú dochádzkové hodiny vybavené spínačom ovládaným páčkou upevnenou na plastovom kryte hodín, ktorý po otvorení krytu vypne všetky elektrické obvody napájané napätím 220 V.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Dochádzkové hodiny DK 8B zvrchu

Štrbina pre vkladanie dochádzkových kariet

Logo výrobcu na prednej strane krytu

Ciferník analógových kontrolných hodín

Kontrolky napájania a polarizovaného impulzu

Výrobný štítok

Celkový pohľad na mechanizmus hodín

Svorkovnica napájania s bezpečnostným spínačom

Strojček dochádzkových hodín

Ozubené prevody ovládané strojčekom dochádzkových hodín

Razidlo v ochrannom plechovom púzdre

Ľavá strana mechanizmu hodín so svorkovnicou vnútornej elektrickej kabeláže

Mechanizmus ovládania horizontálneho pohybu štrbiny hodín DK 8B

Ovládanie spodného dorazu dochádzkovej karty

Rohatka mechanizmu ovládania dorazu dochádzkovej karty a svorkovnica prívodu polarizovaných impulzov


Na stiahnutie


DK 8
propagačný materiál

DK 8N, DK 8B
návod pre montáž, obsluhu a údržbu