Popis  CPJ 061 / 1

Stručný popis

Kalendárové podružné hodiny typu CPJ 061 / 1 zobrazujú aktuálny čas (hodiny, minúty), deň v týždni a dátum (deň, mesiac) prostredníctvom preklápacích listov. Mechanizmus hodín je ovládaný minutovými polarizovanými impulzami z hlavných hodín (typ EH-1, ESH-3, EH 40 a pod.). Určené boli predovšetkým na interiérové využitie v rozličných budovách a prevádzkach (výrobné podniky, školy, úrady a pod.), kde na významnejších miestach (vstupné vestibuly, zasadacie miestnosti) v rámci tzv. systému jednotného času vhodne dopĺňali konštrukčne jednoduchšie a rozšírenejšie typy digitálnych hodín (IPJ 061 / 1, IPJ 0612). V prevádzke je ich dnes možné vidieť už len veľmi zriedkavo.

Typové označenie: CPJ 061 / 1
Rok výroby: 1976 - 1989
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 800 mm / 150 mm / 132 mm
Hmotnosť: 6 kg
Farebné prevedenie: svetlo šedé (1976 - 1978)
svetlo šedý kryt + tmavo šedý rám (1978 - 1982)
svetlo šedé (1983 - 1989)
Prevedenie preklápacích listov: plastové, čierny podklad + biele písmo (1976 - 1982)
hliníkové, čierny podklad + biele písmo (1982 - 1989)
Počet preklápacích listov: 31 / 12 / 7 / 24 / 60
Napájanie: 220 V (50 Hz)
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (12 V / 24 V / 60 V)


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt podružných hodín CPJ 061 / 1 je zhotovený z plechových častí vzájomne zvarených do jedného celku. Jednotlivé časti hodinového mechanizmu sú upevnené na vnútornej strane kovového zliatinového rámu tvoriaceho prednú časť hodín, ktorý je so zadnou stenou plechového krytu spojený štyrmi skrutkami. Predná stena hodín je prekrytá lisovaným plexisklom uchyteným o zliatinový rám štyrmi malými kolíčkami. Mechanizmus pozostáva z piatich listových preklápacích segmentov zobrazujúcich (zľava doprava) deň v mesiaci (31 listov), mesiac (12 listov), deň v týždni (7 listov), hodinu (24 listov) a minútu (60 listov) a dvoch samostatných strojčekov, ktoré zabezpečujú ich preklápanie. Kým segmenty zobrazujúce hodinu, minútu a deň v týždni preklápa strojček pozostávajúci z cievky, elektromagnetu a ozubených prevodov ovládaný polarizovanými impulzami z hlavných hodín, dátumovú časť (deň a mesiac) ovláda motorček napájaný napätím 220 V. Obe časti mechanizmu ovládania sú vzájomne mechanicky prepojené prostredníctvom hriadeľa s dvomi páčkami.
Každý z preklápacích listových segmentov pozostáva z dvoch zhodných plastových (dátum, hodiny, minúty) alebo kovových (mesiac, deň v týždni) kolies. V perforovaných okrajoch týchto kolies sú uchytené jednotlivé padacie listy z plastu alebo z hliníkového plechu obsahujúce vždy vrchnú polovicu jedného zobrazovaného čísla, resp. textu na jednej strane a spodnú polovicu chronologicky nasledujúceho čísla (textu) na strane druhej. Uchytenie vrchného z aktuálne zobrazených listov vo zvislej polohe je v každom zo segmentov zabezpečené kovovými jazýčkami. Manuálne nastavenie aktuálnej pozície na minútovom segmente umožňuje oska s plastovým kolieskom vyvedená v pravej bočnici.
Na prenos polarizovaných impulzov z hlavných hodín slúži dvojžilový kábel pripojený na konektor podružných hodín s dvomi kolíkmi. Podobný konektor, avšak s tromi kolíkmi, slúži na pripojenie trojžilového kábla pre napätie 220 V. Elektrické zapojenie tohto konektora je nasledovné: kolík umiestnený najbližšie k čelnému plexisklu = fázový vodič (U), kolík umiestnený najbližšie k zadnej stene hodín = nulový vodič (N), kolík umiestnený uprostred = ochranný vodič - uzemnenie (PE).
Názvy mesiacov a dní v týždni boli na hodinách štandardne uvádzané v českom jazyku. Pre hodiny exportované na územie Slovenska sa však vyrábali aj sady preklápacích listov s názvami v slovenčine. Výrobca k týmto hodinám ponúkal aj špeciálny plechový držiak pre zavesenie dvoch hodín CPJ 061 / 1 na strop zadnou stranou k sebe (typ CPL).

Princíp funkcie:
Cievka strojčeka ovládaná minútovými impulzami daného napätia (najčastejšie 24V) so striedajúcou sa polaritou posúva prostredníctvom ozubených prevodov pri každom impulze preklápací segment zobrazujúci minúty o jednu pozíciu dopredu. List zobrazujúci vrchnú polovicu aktuálne zobrazeného čísla sa v dôsledku pootočenia plastových kolies posunie pod úroveň kovového jazýčka a prepadne do spodnej polohy, čím zakryje predchádzajúci list a odkryje nasledujúci. Ovládanie hodinového segmentu je zabezpečené kovovou pákou so západkami ovládanou dvomi vratnými pružinami. Jedna z pružín je počas celého minútového cyklu postupne napínaná pomocou kovového kolesa so zárezom uchyteného na oske minútového segmentu, o ktoré sa kovová páka opiera. Zárez na kovovom kolese je orientovaný tak, aby pri preklopení minútového segmentu z pozície "59" na pozíciu "00" došlo k uvoľneniu napätia pružiny, ktorá vratným pohybom páky prostredníctvom západky posunie hodinový segment o jednu pozíciu dopredu. Obdobným spôsobom je mechanicky zabezpečené aj preklopenie dňa v týždni pri pretočení hodinového segmentu z pozície "23" na pozíciu "0".
Pretočenie segmentu s názvom dňa v týždni spôsobí prostredníctvom mechanizmu pozostávajúceho z kovového ozubeného kolieska a hriadeľa s dvomi páčkami mechanické zopnutie mikrospínača uvádzajúceho na krátky čas do chodu motorček napájaný napätím 220 V, ktorý pretočí aktuálny dátum, pri preklopení pozície "31" na pozíciu "1" zároveň aj názov mesiaca.
Rozlišovanie rôzneho počtu kalendárnych dní v jednotlivých mesiacoch je zabezpečené nasledovne: Na hriadeli, ktorý ovláda zopnutie mikrospínača, je uchytené zahnuté ramienko zakončené nad plochým kovovým kolieskom s tromi kolíčkami vzostupnej dĺžky, ktorého rotácia kopíruje pohyb dátumového segmentu. Kolíčky udržiavajú pri zmenách pozície "29/30", "30/31" a "31/1" na dátumovom segmente zahnuté ramienko v zdvihnutej polohe tak, aby páčka na opačnom konci hriadeľa zatláčala mikrospínač súvisle dlhší čas. Koliesko s kolíčkami sa opiera o kovovú platničku v tvare misky rotujúcu súčasne s pretáčaním segmentu zobrazujúceho názov mesiaca. Na zahnutom okraji tejto platničky s rímskymi číslicami I - XII vyznačenými po obvode sú umiestnené zárezy, ktorých hĺbka zodpovedá dĺžke príslušného mesiaca (február - hlbší zárez, mesiace s dĺžkou 30 dní - plytší zárez, mesiace s dĺžkou 31 dní - bez zárezu). Zárezy ovplyvňujú polohu kolieska s kolíčkami tak, aby sa zahnutý koniec ramienka vždy určitému počtu kolíčkov podľa príslušnej dĺžky mesiaca vyhýbal. Ak sa ramienko dotkne všetkých kolíčkov, pretočí sa dátumový segment z pozície "28" priamo až na pozíciu "1", ak sa všetkým kolíčkom vyhne, pretočí sa vždy len o jednu pozíciu (bez vynechania). Rozlišovanie dĺžky februára v priestupnom roku je riešené zahnutým kovovým plieškom s označením "P.R.", ktorý rotuje po obvode kovovej platničky so zárezmi. Jeho rotácia je prostredníctvom ozubených prevodov vyriešená tak, aby presne každé štyri roky zmenšil hĺbku februárového zárezu na platničke a zabezpečil tak vyhnutie sa zahnutého ramienka prvému z kolíčkov.
Nastavenie času (hodiny, minúty + deň v týždni) je na jednotlivých podružných hodinách možné vykonať manuálne otáčaním plastového kolieska na oske ovládajúcej nastavenie pozície na minútovom preklápacom segmente. Nastavenie dátumovej časti je možné vykonať len ručným zatlačením mechanizmu spínania mikrospínača po demontáži plechového krytu hodín. Nakoľko takéto riešenie nebolo príliš praktické, bol neskôr zvyčajne v servisných dielňach alebo u výrobcu do ľavej steny plechového krytu vŕtaný malý otvor umožňujúci manuálne zopnutie mikrospínača (zasunutím špáradla, zápalky a pod.).

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Vrchná časť krytu hodín s otvormi pre konektory

Ľavý bok hodín CPJ 061 / 1 s otvorom pre ovládanie mikrospínača

Pravý bok hodín s plastovým kolieskom

Výrobný štítok

Konektor napájania (220 V)

Celkový pohľad na mechanizmus hodín CPJ 061 / 1

Strojček hodín ovládaný polarizovanými impulzami

Mechanizmus preklápania hodín

Mechanizmus preklápania dní v týždni

Dátumová časť hodín s ovládacím hriadeľom

Mechanizmus ovládania dátumovej časti s mikrospínačom

Motorček pre napätie 220 V s konektorom

Mechanizmus preklápania dátumovej časti

CPJ 061 / 1 s tmavo šedým rámom a slovenskou verziou preklápacích listov

Podružné hodiny CPJ 061 / 1 v prevádzke


Videá

CPJ 061 / 1 - pretáčanie dátumu

CPJ 061 / 1 - pretáčanie dátumu
Hodiny značky PRAGOTRON<br>(ukážka funkcie - I.)

Hodiny značky PRAGOTRON
(ukážka funkcie - I.)
Hodiny značky PRAGOTRON<br>(ukážka funkcie - II.)

Hodiny značky PRAGOTRON
(ukážka funkcie - II.)


Na stiahnutie


CPJ 061 / 1
návod na obsluhu a montáž