Popis  AKN 092

Stručný popis

Digitálne hodiny typu AKN 092 sú ojedinelým a málo rozšíreným typom podružných hodín. Na rozdiel od bežných typov digitálnych hodín s preklápacími listami zobrazujú okrem hodín a minút aj sekundy. Vyrábali sa v menších sériách, predovšetkým pre stanice pražského metra, no uplatnili sa aj na iných miestach, napr. na viacerých autobusových staniciach v Československu či v podchode pri hlavnej železničnej stanici v Brne. Tieto hodiny vďaka vyššej poruchovosti a náročnejšej údržbe, predovšetkým mechanicky najviac namáhaného sekundového modulu, napriek ich veľmi zdarilému dizajnu neboli príliš obľúbené ani v servisných strediskách výrobcu. Nájsť tieto hodiny v prevádzke funkčné je preto dnes už takmer nemožné. V pražskom metre boli hodiny neskôr modernizované, pričom v nich preklápacie listové moduly nahradili prvkami na báze LED diód. Svojou konštrukciou a princípom fungovania sú hodiny AKN 092 veľmi príbuzné informačnému systému Signaltron používanému na väčších železničných staniciach.

Typové označenie: AKN 092
Rok výroby: 197x - 198x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 480 mm / 480 mm / 380 mm
Hmotnosť:
Napájanie: ~ 220 V (50 Hz)
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (12 V / 24 V / 60 V)
Farebné prevedenie: kombinácia svetlej a tmavej sivej farby
(variabilita v povrchovej úprave laku jednotlivých sérií)
Prevedenie preklápacích listov: hliníkové, čierny podklad + biele písmo
Počet listov: 40 / 60 / 60
Osvetlenie: neónová žiarivka


Detailný popis

Konštrukcia:

Nosnou časťou hodín AKN 092 je masívny plechový rám tmavo sivej farby s prierezom v tvare štvorca so zaoblenými rohmi. Vo vnútornej časti tohto rámu je osadená štandardizovaná hliníková konštrukcia s kabelážou a konektormi umožňujúca upevnenie jednotlivých preklápacích listových, tzv. teleindikačných jednotiek (zhodné riešenie sa využívalo aj pri konštrukcii informačných tabúľ systému Signaltron). Predná strana hodín je prekrytá priehľadnou sklenenou platňou osadenou pomocou gumového profilu do svetlo sivého kovového rámu zaveseného na hornom okraji hodín kovovými západkami. Rovnakým spôsobom je prekrytá aj zadná časť hodín svetlo sivým plechovým krytom. V hornej časti rámu hodín sa nachádza závesná konštrukcia so skrutkami pre montáž hodín na strop ako aj otvory pre prívod kabeláže.
V hornej časti hliníkovej konštrukcie sú vložené teleindikačné jednotky pre hodiny a minúty, opäť konštrukčne vychádzajúce z jednotiek používaných v informačných systémoch Signaltron (typ 95.162/xx). Každá z jednotiek pozostáva z rozoberateľného, skrutkami spojeného hliníkového rámu čiernej farby, kovovej osky s preklápacími listami, ozubených prevodov, hnacieho motorčeka napájaného napätím 110 V, kódového bubienka s elektrickými kontaktmi, prepájacích káblov a kuprexitovej dosky s plošnými spojmi, konektorom a spínacím relé. Teleindikačná jednotka pre zobrazovanie hodín obsahuje 40 listov (24 listov s číslicami 0-23 + 16 listov voľných), teleindikačná jednotka pre minúty je 60-listová (čísla 00-59). Pripojenie teleindikačných jednotiek ku kabeláži hliníkovej konštrukcie v ráme hodín je zabezpečené prostredníctvom 12-pinových konektorov.
V dolnej časti hliníkovej konštrukcie je umiestnený modul tzv. mechanickej pamäte a teleindikačná jednotka zobrazujúca sekundy. Základom mechanickej pamäte sú dva páry kuprexitových kotúčov rôzneho priemeru s vodivými elektrickými kontaktmi na povrchu a 12 kontaktnými plieškami v tvare menších hrablí (po 3 ks z každej strany oboch kotúčov). Kotúče sú vo zvislej polohe na oskách uchytené o hliníkovú platničku s podružným hodinovým strojčekom a sústavou kovových pák so západkami a vratnými pružinami, ktoré zabezpečujú otáčanie oboch kuprexitových kotúčov. Sekundová teleindikačná jednotka je podobnej konštrukcie ako minútová (60 listov s číslami 00-59), jej ozubené prevody sú však prispôsobené pre pomalší chod pretáčania. Neobsahuje ani kódový bubienok s elektrickými kontaktmi, obsahuje však prerušovací mechanizmus zložený z mikrospínača a kovového kolesa so zárezom. Súčasťou hodín AKN 092 sú tiež transformátory napätia elektrickej siete na napätie ~ 110 V ako aj napätie = 48 V, svorkovnica napájacej kabeláže a ďalšie potrebné súčasti umiestnené v spodnej časti konštrukcie za modulom mechanickej pamäte.
Predná časť rámu je osvetlená žiarivkovou trubicou štvorcového tvaru. Spínač a napájací zdroj tohto osvetlenia je umiestnený v zadnej časti hodín pod hliníkovou konštrukciou. Medzery medzi okrajom rámu hodín a jednotlivými modulmi ako aj modul mechanickej pamäte sú vizuálne prekryté kovovými platničkami čiernej farby zasunutými v koľajničkách hliníkovej konštrukcie hodín. Zaujímavosťou hodín je tiež charakteristický rez písma použitý na preklápacích listoch, ktorý bol pre tento typ podružných hodín špecifický.

Princíp funkcie:

Chod podružných hodín AKN 092 ovládajú minútové polarizované impulzy daného napätia (väčšinou 24 V), ktoré sú z hlavných hodín alebo hodinovej ústredne privádzané dvojžilovým káblom na svorkovnicu hodín a ďalej na cievku podružného hodinového strojčeka pretáčajúceho mechanizmus modulu tzv. mechanickej pamäte. Každý z impulzov spôsobí pootočenie prvého páru kuprexitových kotúčov tohto modulu (60-polohových, s väčším priemerom) o jednu polohu vpred. Na kuprexitovej ploche každej strany oboch kotúčov sú rozmiestnené v troch sústredných kružniciach elektrické kontakty, o ktoré sa na každej strane opiera trojica plieškov v tvare hrablí uzatvárajúcich pri styku s kontaktmi na kotúčoch elektrický obvod. Prvý z každej trojice plieškov zabezpečuje prívod prúdu na kuprexitový kotúč, zvyšné spínajú obvod v závislosti od elektrických kontaktov na kotúčoch. Kontakty sú na kotúčoch rozmiestnené tak, aby prúd (= 48 V) pri každej zo 60 polôh otočenia kolies prechádzal odlišnou kombináciou vždy štyroch zo zvyšných ôsmich kontaktov. Pri zmene kombinácie napájaných kontaktov po pootočení kuprexitových kolies sa zopne relé v minútovej teleindikačnej jednotke. Relé uvádza do chodu motorček, ktorý zabezpečuje prostredníctvom ozubených prevodov preklápanie listov modulu a zároveň rotáciu kódového bubienka s elektrickými kontaktmi. Zahnuté konce kontaktných plieškov v tvare hrablí počas rotácie kĺžu po hliníkovej platničke kódového bubienka s otvormi, v ktorých v každej polohe vypínajú špecifickú kombináciu elektrických kontaktov. V momente, keď kontaktné pliešky dosiahnu polohu, v ktorej rozopnú určenú kombináciu kontaktov pod napätím (v závislosti od kombinácie zopnutej na kotúči v module mechanickej pamäte), relé sa vypne a chod motorčeka v jednotke zastaví. Pretáčanie listov v teleindikačnej jednotke je tak priamo závislé od rotácie kuprexitových kotúčov mechanickej pamäte. Rovnakým spôsobom je ovládaný aj modul hodinový, prostredníctvom druhého páru kuprexitových kotúčov (24-polohových, s menším priemerom). Otáčanie tohto páru kotúčov je zabezpečené sústavou kovových pák so západkami a vratnými pružinami, ktorá je súčasťou modulu mechanickej pamäte. Jedna z vratných pružín je počas celého minútového cyklu postupne napínaná pomocou kovového kolesa so zárezom uchyteného na oske spolu s kuprexitovými kotúčmi pre ovládanie minútového modulu, o ktoré sa kovová páka opiera. Zárez na kovovom kolese je orientovaný tak, aby pri pootočení minútového segmentu z pozície "59" na pozíciu "00" došlo k uvoľneniu napätia pružiny, ktorá vratným pohybom páky prostredníctvom západky pootočí cez ozubený prevod kuprexitové kotúče pre ovládanie hodinového modulu o jednu polohu vpred. Na rozdiel od ovládania minútovej jednotky, využíva sa pri rozlišovaní jednotlivých polôh na hodinovej jednotke špecifická kombinácia troch z ôsmich kontaktov na kotúčoch.
Polarizovaný impulz a následné pootočenie kuprexitových kotúčov ovládajúcich minútovú teleindikačnú jednotku spôsobí zároveň zopnutie relé uvádzajúce do chodu motorček preklápajúci listy v sekundovej teleindikačnej jednotke prostredníctvom ozubených prevodov skonštruovaných na pomalší chod. Aby počas prevádzky hodín v dôsledku výpadkov napájania alebo drobným odchýlkam v rýchlosti rotácie motorčeka nedochádzalo k chybnému chodu sekundovej jednotky, resp. k jej nesúladu s chodom minútovej a hodinovej jednotky, bolo pri konštrukcii hodín uplatnené riešenie, ktoré tieto odchýlky priebežne eliminuje. Prevody sekundovej teleindikačnej jednotky sú konštruované tak, aby celý cyklus preklápania sekundových listov trval cca. 58 sekúnd. Sekundová teleindikačná jednotka je vybavená prerušovacím mechanizmom, ktorý prostredníctvom kovového kolesa so zárezom rotujúceho na oske sekundového modulu a mikrospínača, ktorý sa pri styku so zárezom pri dosiahnutí pozície "59" uvoľní, relé vypne a chod motorčeka zastaví. Opätovné zopnutie motorčeka nastane až pri ďalšom polarizovanom impulze (teda cca. po 1-3 sekundách). Nastavenie správneho času na týchto hodinách je vďaka princípu ich fungovania veľmi rýchle a jednoduché - zabezpečí sa ručným navolením požadovanej polohy na kuprexitových kotúčoch modulu mechanickej pamäte. Nevýhodou je však potreba demontáže čelného krytu hodín. Nakoľko je mechanická pamäť ovládaná polarizovanými impulzami nezávisle od 220 V napájania, dôjde na podružných hodinách AKN 092 pri obnovení napájania po výpadku elektrického prúdu (v prípade zachovania chodu hlavných hodín záložným zdrojom) k rýchlemu prelistovaniu teleindikačných jednotiek hodín a minút, a tým k opätovnému zobrazeniu správneho času.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Pohľad na hodiny AKN 092 zboku

Pohľad zhora na závesnú konštrukciu hodín

Predná strana hodín bez čelného krytu
s neónovou žiarivkou

Zadná strana hodín bez plechového krytu

Výrobný štítok

Modul mechanickej pamäte - pohľad zpredu

Modul mechanickej pamäte - pohľad zhora

Kódový bubienok v teleindikačnej jednotke zobrazujúcej hodiny

Teleindikačná jednotka zobrazujúca sekundy - pohľad zpredu

Teleindikačná jednotka zobrazujúca sekundy - pohľad zozadu

Teleindikačná jednotka zobrazujúca sekundy - prerušovací mechanizmus

Transformátor a svorkovnica kabeláže

Neónová trubica osvetlenia hodín

Zdroj napájania neónovej žiarivky

Hodiny AKN 092 v prevádzke na autobusovej stanici v Poprade


Videá

Hodiny AKN 092 v prevádzke

Hodiny AKN 092 v prevádzke
Ukážka funkcie mechanickej pamäte na hodinách AKN 092

Ukážka funkcie mechanickej pamäte na hodinách AKN 092
AKN 092 v pražskom metre po modernizácii

AKN 092 v pražskom metre po modernizácii